Raport o stanie MIASTA CIESZYNA w 2022 roku

Burmistrz Miasta Cieszyna

DRODZY MIESZKAŃCY,

Ludzkie życie w przestrzeni rozgrywa się w wielu wymiarach. Za pomocą niniejszego Raportu o stanie Miasta Cieszyna, który stanowi szeroki zakres informacji o działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w 2022 roku, ale jest również podsumowaniem wspólnej pracy, chcielibyśmy przybliżyć Państwu specyfikę tych wymiarów, wskazując działania gminy podzielone na obszary. 

Tak więc, w Raporcie znajdą Państwo informacje między innymi na temat demografii, realizowanych programów, polityk i strategii, ale też obrazujące sferę budżetową, inwestycyjną, edukacyjną, i gospodarczą. Ponadto dokument ten opisuje sytuację naszego miasta pod względem gospodarki, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, spraw społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, a także kwestie związane z kulturą, sportem i oświatą. Przedstawia również temat innowacyjności i przedsiębiorczości. 

W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich, które realizują różnego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Informacje zgromadzone w Raporcie mogą służyć Mieszkańcom Cieszyna do zwiększenia wiedzy na temat działalności Burmistrza Miasta Cieszyna oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Cieszenie.

Jaki był rok 2022? 

Aby zweryfikować tempo rozwoju naszego miasta, w Raporcie porównujemy się i odnosimy do 99 innych jednostek, które również są miejskimi ośrodkami wielofunkcyjnymi. Z ogromną satysfakcją i dumą przyznaję, że we wszystkich badanych kategoriach Miasto Cieszyn uzyskało dobrą pozycję w porównaniu do miast należących do grupy porównawczej, w szczególności dominuje ono w obszarze gospodarczym. 

Warto podkreślić, że ogółem dochody wykonane w 2022 r. wyniosły 223 252 915 zł, co daje nam w porównaniu do roku 2021 wynik +6,62%. W strukturze dochodów budżetowych Miasta Cieszyna w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji wyniosła 18.630.162,70 zł, z czego 6.709.518,22 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, a 11.920.644,48 zł pochodziło ze źródeł krajowych oraz pozostałych funduszy.

W 2022 r. Miasto Cieszyn najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, ale również na rodzinę, transport i łączność, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego… Oczywiście dokładne dane mieści w sobie niniejszy Raport. Pozwolę sobie jeszcze tylko nadmienić, że miniony rok był czasem wielu znaczących i kluczowych inwestycji, do których zaliczyć można między innymi projekt „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej  turystyki”, w ramach którego wykonany został remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża. Czas ten obfitował także w dobre umowy i w wiele ważnych inicjatyw. Był to także czas wielu wyróżnień i nagród. Wszyscy w pamięci mamy jeszcze nasze miasto, jako laureata Rankingu Gmin Województwa Śląskiego oraz tytuł Dworca Roku 2022.

Mając w pamięci miniony rok, ale również wcześniejsze lata, chciałabym jeszcze raz podkreślić, jak ważna jest wspólna i konsekwentna wizja rozwoju naszego miasta oraz satysfakcja Mieszkańców… Jak ważny jest dialog, komunikacja i szacunek, bez których współczesne samorządy nie mogą prawidłowo funkcjonować. Korzystając więc z okazji pozwolę sobie zaznaczyć, że dla mnie największą wartością pracy w samorządzie są ludzie, współdziałanie, ale też współodpowiedzialność za miejsce, w którym razem żyjemy. Dlatego też cieszę się, że przyszło mi współpracować z ludźmi aktywnymi i oddanymi. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przed nami wciąż wiele wyzwań i wiele miejsc, które wymagają dofinansowania, modernizacji, czy remontu, ale każdego dnia Cieszyn zmienia się na lepsze. I to zasługa nas wszystkich - mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców i  tych, którym przyszłość Cieszyna leży na sercu. 


Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych miast?

Ogólna ocena rozwoju-wykres.

We wszystkich badanych kategoriach Miasto Cieszyn uzyskało dobrą pozycję w porównaniu do miast należących do grupy porównawczej, w szczególności dominuje w obszarze gospodarczym.