DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.

30 473  

-1,26%

do roku 2021

598

Zameldowania na 

pobyt stały

258

Wymeldowania 

pobytu stałego

193

Liczba 

urodzeń

445

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały Miasta Cieszyn spadła o 1,26% w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowana jest ona znaczną, ponad dwukrotną przewagą liczby zgonów względem liczby urodzeń. Liczba urodzeń spadła o 14, a liczba zgonów o 124 w stosunku do roku 2021. Spadek niweluje częściowo większa liczba osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba kobiet w 2022 r. wyniosła 16.348, a liczba mężczyzn 14.125. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w 2022 r. wyniosła 31.589.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat