współpraca z organizacjami pozarządowymi

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych w ramach programu w 2022 r.:

2 278 958

+13%

do roku 2021

Gmina Cieszyn każdego roku opracowuje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, uwzględniający zadania i cele priorytetowe dla gminy w danym roku, mając na uwadze zadania, które wpisały się trwale we współpracę z sektorem pozarządowym, kontynuację tych działań oraz rzetelność ich realizacji. Program został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28. października 2021 roku i stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXIII/395/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku. 

Celem Programu współpracy była efektywna i skuteczna realizacja przez gminę zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w obszarach:

Zlecanie zadań publicznych w 2022 r. odbywało się poprzez wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2022, dotacje w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych były przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz w ramach tzw. procedury uproszczonej - z pominięciem otwartego konkursu ofert, dla projektów o niewielkim zasięgu i okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni.

W roku 2022 zostało ogłoszonych 25 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  Przyznano również w ramach tzw. trybu uproszczonego 12 dotacji dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę: 46.824,65 zł. 

W roku 2022 zostały odrzucone 23 oferty na realizację zadań publicznych. Powodami odrzucenia ofert były m.in.: niespełnianie warunków zawartych w ogłoszeniu konkursowym, nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do oceny. W Wydziale Sportu 2 organizacje zrezygnowały z realizacji zadań przed zawarciem umów dotacyjnych, a 3 umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

Gmina Cieszyn w roku 2022 nie ogłosiła otwartych konkursów ofert na realizację zadań, wymienionych w punktach 1.5 (ekonomia społeczna) oraz 4 (porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców). Ponadto żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty z własnej inicjatywy na wyżej wymienione zadania. Natomiast w obszarze porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców realizowany był tzw. „mały grant”.

Umowy zawarte w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznego 

Środki finansowe przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2022 zostały zaplanowane w wysokości 2.452.896,05 zł.

Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2022 wyniosła 2.278.957,57 zł, w tym:

Dotacje w obszarze polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Dotacje w obszarze bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Dotacje w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Dotacje w obszarze kultura fizyczna - organizacja imprez sportowych

Dotacje w obszarze kultura fizyczna - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

Dotacje w obszarze turystyka i krajoznawstwo

Dotacje w obszarze ratownictwo i ochrona ludności - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

Dotacje w obszarze kultura i sztuka

Dotacje w obszarze wypoczynek dzieci i młodzieży

Dotacje w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Dotacje w obszarze ochrona i promocja zdrowia