CZYTELNICTWO miejskie

Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2022 r.:

2 643 496

+3,15%

do roku 2021

biblioteka miejska w Cieszynie

2 556

Liczba zakupionych woluminów

103

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ebooków, audiobooków)

63

Liczba tytułów bieżących czasopism

6 202

Liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego Mateusz)

114 070

Liczba odwiedzin

479 322

Liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformach – Legimi, IBUK, Empik GO, Academica, Ebookpoint  

3 457

Liczba użytkowników komputerów

18 793

Liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych

138 364

Liczba wypożyczeń na zewnątrz

35 584

Liczba wypożyczeń na miejscu 

16 292

Liczba wypożyczeń specjalnych (ebooków, audiobooków)

102 368

Liczba udzielonych informacji

Zdjęcie książek w bibliotece.
Zdjęcie osób przeglądających książki.
Zdjęcie książek.

działalność edukacyjna i kulturalna

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo dziecięce

Cykliczne formy animacji czytelnictwa dziecięcego

Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne promujące czytelnictwo wśród młodzieży, dorosłych

Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie dzieci w bibliotece.

Program edukacji medialnej w pracowni TWOJEmedia

Dla dzieci i młodzieży

 

Dla seniorów

Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy PZN Koło w Cieszynie


Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna, Oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym, 1 specjalistyczna obsługująca osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadania na rzecz Bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego

W 2022 r. zrealizowano łącznie 38 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 43 razy. Ponadto udzielono bibliotekom 187 porad telefonicznych.


Działalność szkoleniowa:

 

Inne przedsięwzięcia:

Zdjęcie osób zebranych w sali.
Zdjęcie osób w strojach ludowych czytających książkę przed publicznością.

książnica cieszyńska

7

Liczba druków i rękopisów poddanych kompleksowej konserwacji 

996

Liczba druków i rękopisów poddanych naprawie i konserwacji zachowawczej

60

Metrów bieżących zdezynfekowanych materiałów bibliotecznych 

968

Liczba pozyskanych i zinwentaryzowanych jednostek druków i rękopisów

2 991

Liczba opracowanych jednostek druków i rękopisów

2 575

Liczba udostępnionych jednostek druków i rękopisów

1 407

Liczba wykonanych publikacji cyfrowych w formacie PDF

16 222

Liczba publikacji cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 

350 211

Liczba wyświetleń publikacji cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 

424

Liczba biogramów opracowanych w Elektronicznym słowniku biograficznym Śląska Cieszyńskiego

209

Liczba opublikowanych w Facebooku autorskich mikro opracowań prezentujących wybrane druki i rękopisy

445 410

Liczba wyświetleń serwisów internetowych Książnicy Cieszyńskiej

108

Liczba wystaw, lekcji bibliotecznych i imprez kulturalno-edukacyjnych 

5 332

Liczba uczestników wystaw, lekcji i imprez kulturalno-edukacyjnych oraz turystów odwiedzających Książnicę Cieszyńską

656

Liczba odwiedzin w czytelniach  

Utworzona 1 stycznia 1994 r. Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką naukową, sprawującą pieczę nad zabytkowymi kolekcjami książkowymi, powstałymi w Cieszynie w okresie od XVIII do XX w. Działalność Książnicy Cieszyńskiej jest w sposób bezpośredni zdeterminowana charakterem i zawartością pozostających w jej pieczy zbiorów i koncentruje się na kilku płaszczyznach. Najważniejszą z nich stanowi szeroko rozumiana ochrona i konserwacja posiadanych i nabywanych zbiorów. Drugi istotny obszar działań związany jest z naukowym opracowaniem zbiorów i ich wprowadzeniem do krajowego i międzynarodowego obiegu naukowego i kulturalnego. Kolejna sfera aktywności biblioteki wiąże się z budową nowoczesnego warsztatu dokumentacyjnego do badań regionalnych i bibliologicznych, inspirowaniem, organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie kultury książki oraz historii i kultury Śląska Cieszyńskiego oraz upowszechnianiem ich wyników. Jej celem jest również popularyzacja wiedzy o historii i kulturze regionu.

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej obejmują kilka kolekcji książkowych, które powstały lub były przechowywane na terenie Cieszyna w okresie ostatnich ponad 200 lat. Zawierają ponadto wiele, pochodzących głównie z XIX i pierwszej połowy XX w. szczątków cieszyńskich bibliotek prywatnych i instytucjonalnych, a także uzupełniany na bieżąco księgozbiór współczesny. W skład tego ostatniego wchodzą wszelkiego rodzaju wydawnictwa dotyczące Śląska, szczególnie zaś Śląska Cieszyńskiego, opublikowane zarówno na terenie Polski, jak również w Niemczech i Czechach oraz literatura bibliologiczna, pomocna w opracowywaniu zasobów historycznych. Znaleźć można tu ponadto podstawowe opracowania z zakresu nauk humanistycznych, jak np. historii, sztuki, literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, pedagogiki etc. Ogółem zbiory Książnicy liczą ponad 200.000 woluminów dzieł drukowanych, w tym 17.500 starych druków (53 inkunabuły), a ponadto ok. 18.000 jednostek ewidencyjnych rękopisów.

Zbiory te, odzwierciedlając bogactwo i otwartość dawnej kultury Śląska Cieszyńskiego, współtworzonej przez kilka zamieszkujących ten obszar grup narodowych i wyznaniowych, stanowią jeden z najważniejszych składników kulturowego dziedzictwa Regionu. Jednocześnie ich rzeczywista wartość dalece wykracza poza skalę regionalną. Obecność wielu piśmienniczych, drukarskich i proweniencyjnych cymeliów, pochodzących z terenu całej niemal Europy, sprawia bowiem, że są one ważnym zabytkiem dziedzictwa ogólnoeuropejskiego, chociaż największe znaczenie posiadają bez wątpienia dla kultury piśmienniczej Polski, Niemiec i Czech.

41 imprez kulturalnych

2.581 uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym:

Zdjęcie przedstawia fotografów wykonujących zdjęcie osobom w sali.
Zdjęcie osób przy gablotach.
Zdjęcie kobiet i mężczyzn.
Zdjęcie osób oglądających wystawę w gablotach.
Zdjęcie osób siedzących w sali.
Zdjęcie osób oglądających wystawę w gablotach.
Zdjęcie osób zebranych pod budynkiem.
Zdjęcie grupy ludzi przy budynku.
Zdjęcie dorosłych i dzieci w sali.
Zdjęcie kobiety pokazującej jak wykonać druk.
Zdjęcie kobiety w maseczce przy laptopie.
Zdjęcie kobiety przeglądającej książkę.
Zdjęcie ekranu z wyświetlonym slajdem.
Zdjęcie osób oglądających historyczny rysunek w muzeum.
Zdjęcie kobiet na krzesełkach w sali.
Zdjęcie osób zebranych na wykładzie.
Zdjęcie dzieci wykonujących wyklejanki.
Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie kobiet w sali.
Zdjęcie osób trzymających sztandar.
Zdjęcie kobiety mówiącej do zebranych osób w sali.
Zdjęcie przedstawia mówiącej przewodniczki wycieczki.

Ponadto w 2022 r. zrealizowano 67 lekcji bibliotecznych dla 1.406 uczestników.

Zdjęcie dzieci w sali.
Zdjęcie dzieci na lekcji bibliotecznej.
Zdjęcie kobiety trzymającej wydruk.
Zdjęcie chłopca patrzącego przez mikroskop.

Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Książnicy Cieszyńskiej w 2022 r. 

Publikacje Książnicy Cieszyńskiej 

Zdjęcie kobiety przy wielkiej historycznej księdze.
Zdjęcie przedstawia stronice historycznej księgi.

Zestawienie opracowań autorskich poświęconych wybranym obiektom ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej opublikowanych w Facebooku 

wizyty grup zorganizowanych w placówce

wizyty grup zorganizowanych w placówce.
wizyty grup zorganizowanych w placówce
wizyty grup zorganizowanych w placówce
wizyty grup zorganizowanych w placówce

projekty

Zdjęcie tablicy "Książnica Cieszyńska".
Zdjęcie kobiety korzystającej z komputera.
Zdjęcie przedstawia stare rękopisy.
Zdjęcie przedstawia czyszczenie starych rękopisów.

Zobaczcie to jeszcze raz!