BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

6 959 943

+112,38%

do roku 2021

W 2022 r. Miasto Cieszyn przekazało 6.959.943,11na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Z budżetu miasta znaczącą część środków przeznaczono na działalność operacyjną oraz inwestycje na rzecz Straży Miejskiej. Drugi znaczący kierunek środków realizowanych w ramach bezpieczeństwa publicznego dotyczył finansowania pomocy obywatelom Ukrainy. Podobnie jak w poprzednich latach, finansowo wspierano również utrzymanie gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Cieszyn Bobrek, Cieszyn-Boguszowice, Cieszyn-Marklowice, Cieszyn-Pastwiska, Cieszyn-Krasna, Cieszyn-Mnisztwo.

Bezpieczeństwo w Cieszynie w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ

10 013

Liczba przeprowadzonych interwencji w 2022 r.

4 862

Liczba przeprowadzonych interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców
w 2022 r.

3 000

Liczba ujawnionych wykroczeń w 2022 r.

13

Liczba ujawnionych przestępstw w 2022 r.

W 2022 r. przeprowadzono 10.013 interwencji. W stosunku do 10.099 interwencji zrealizowanych w 2021 r. nastąpił spadek o 86. Interwencje te dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa miejscowego, regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Cieszyn. Interwencje strażników miejskich (10.013) podejmowane z własnej inicjatywy oraz po zgłoszeniach mieszkańców . Zgłoszenia mieszkańców (4.862) dotyczyły: zakłócania porządku publicznego (913), zagrożeń w ruchu drogowym (1.814), ochrony środowiska i gospodarki odpadami (403), zagrożeń życia i zdrowia (310), zagrożeń pożarowych (2), awarii technicznych (135), zwierząt (670), innych spraw (615). W 2022 r. wystawiono 1.086 patroli.

859

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2022 r.

1 761

Liczba udzielonych pouczeń w 2022 r.

2 381

Liczba ujawnionych wykroczeń związanych z kontrolą ruchu drogowego w 2022 r.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszeń ustalonego porządku prawnego, strażnicy zastosowali środki prawne wobec 3.000 osób. Udzielono 1.761 pouczeń oraz nałożono 859 mandatów karnych. W przypadku 218 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. W 2022 r. wśród wykroczeń najczęściej zidentyfikowano wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej oraz wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy m.in. 403 razy założyli blokadę na koło pojazdu. 

154

Liczba wspólnych działań interwencyjnych przeprowadzonych z Komendą Powiatową Policji w 2022 r.

126

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2022 r.

876

Liczba przeprowadzonych interwencji w obszarze socjalnym w 2022 r.

Zdjęcie policjanta i dzieci w sali klasowej.
Zdjęcie przedstawia wizytę straży miejskiej w szkole.
Zdjęcie młodzieży w mundurach żołnierskich i funkcjonariusza straży miejskiej.

Obszary działalności Straży Miejskiej

Powyższe obszary działalności Straży Miejskiej wspierane są przez działania o charakterze promocyjno-informacyjnym takie jak zamieszczanie informacji o Straży Miejskiej poprzez prowadzenie oficjalnego profilu na facebooku oraz przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych.

Strona internetowa Straż Miejska w Cieszynie.

Statystyki PROFILU FB w 2022 r.:

współpraca z innymi podmiotami

Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę prowadzono z Urzędem Miejskim w Cieszynie, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg.


Natomiast okazjonalną współpracę (w zależności od potrzeb) Straż Miejska prowadziła z następującymi podmiotami: Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

Współpraca z Urzędem Miejskim polegała na:                                                              

 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie obejmowała: 

 

Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie polegała na wzywaniu strażaków do zdarzeń wymagających ich interwencji oraz zabezpieczaniu przez strażników miejskich akcji ratowniczych prowadzonych przez strażaków, a także wspólnym uczestnictwie w akcjach prewencyjnych. W 2022 r. strażnicy miejscy wzywali strażaków i pomagali im w 36 zdarzeniach.

 

Współpraca z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym realizowana była poprzez wzywanie karetek do osób potrzebujących pomocy medycznej, wobec których strażnicy miejscy podejmowali interwencje - 19 razy, jak również poprzez pomoc udzielaną przez strażników miejskich obsłudze karetek, wobec pacjentów uciążliwych, zakłócających porządek publiczny.

 

Współpraca z Policją Miejską w Czeskim Cieszynie polegała na:

Zdjęcie straży miejskiej na rowerach.
Zdjęcie straży miejskiej przy rowerze.

Współpraca z Miejskim Zarządem Dróg polegała na:

                                                                                                             

Współpraca z pozostałymi instytucjami była okazjonalna i dotyczyła głównie udzielania przez Straż Miejską pomocy różnym podmiotom i osobom w sprawach dotyczących przestrzegania porządku publicznego. 

Nową płaszczyzną działalności Straży Miejskiej w Cieszynie jest realizacja zadań  z zakresu obsługi programu NaprawmyTo.pl. Program oficjalnie działa od 2021 r. i jest koordynowany przez Straż Miejską w Cieszynie. W okresie od 1.05.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. w ramach programu NaprawmyTo.pl zgłoszono 744 alerty, z czego zrealizowano/naprawiono 586. Do Straży Miejskiej w 2022 r. bezpośrednio skierowano 94 alerty. 

Podsumowując działalność Straży Miejskiej w 2022 r. należy stwierdzić, że poziom wykonywanych przez strażników miejskich zadań był dobry, a podejmowane przez nich interwencje przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

działalność Miejskiego centrum zarządzania kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2022 r. przekazało łącznie 299 ostrzeżeń dla mieszkańców miasta dotyczących przerw w dostawie mediów (woda, energia elektryczna itp.), anomalii pogodowych (śnieżyce, silne wiatry, intensywne opady deszczu itp.) oraz zanieczyszczeń aerosanitarnych (powietrze).

SZKOLENIA

Pracownicy MCZK w 2022 r. przeprowadzili szkolenia dla pracowników jednostek miejskich z zakresu wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, ewentualnego uruchamiania akcji jodowej (zadania dla poszczególnych jednostek). Omówione zostało również zagadnienie związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej. Pracownikom urzędu przesłano materiały edukacyjne z zakresu terroryzmu. Prowadzono również działania informacyjne związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19, akcją jodową na terenie Cieszyna, działaniami dotyczącymi pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także ćwiczeniami pożarniczymi jednostek OSP czy ogólnopolskim treningiem systemu ostrzegania (syreny alarmowe). Uczestniczono także w treningu Systemu Stałego Dyżuru „OZON 2022” i ćwiczeniach obronnych „PROMIEŃ 2022”.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI OSP 

Utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Cieszyna – głównie w zakresie wypełniania ustawowych zadań nałożonych na gminę (ponoszenie na rzecz jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich, w tym m.in., opłacono koszty badań medycznych 47 strażaków), rozliczono paliwo i wydano 41 kart drogowych pojazdów i 254 kart sprzętu silnikowego. Wypłacono ekwiwalenty dla 90 osób. Sfinalizowano zakup średniego samochodu pożarniczego Renault MDB3D dla OSP Cieszyn – Mnisztwo, w trakcie realizacji udzielono pomocy przy uzyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego. Doposażano jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

DZIAŁANIA KONTROLNE 

W 2022 r. dokonano kontroli Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie dokonano przeglądu schronów, ukryć oraz miejsc wytypowanych do ewentualnego ukrycia dla ludności.

DIAŁANIA PLANISTYCZNE I POZOSTAŁE

Opracowano i zaktualizowano trzy plany z zakresu szeroko pojętego zarządzania kryzysowego. Na bieżąco prowadzony był nadzór nad prawidłowym działaniem systemu alarmowania miasta Cieszyna. Nadzorowano prowadzenie ewakuacji w miejskich jednostkach organizacyjnych. Ćwiczenia takie odbyły we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, wszystkich publicznych przedszkolach, Żłobkach Miejskich, Zamku Cieszyn, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Hali Widowiskowo-Sportowej i Urzędzie Miejskim. Dokonano kontroli oznakowania miejsc niebezpiecznych na obszarach wodnych. Uczestniczono również w posiedzeniach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (11 posiedzeń). Opracowano dokumentację dotyczącą 6 zgromadzeń publicznych i 1 zgody na loty śmigłowcem nad obszarem miasta.

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W 2022 r.  sfinalizowano zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn. Pozyskany samochód Renault MDB3D zakupiono za kwotę 881.910,00 zł. 


Podział środków pozyskanych na inwestycję:

430.000,00 zł – Miasto Cieszyn;

300.000,00 zł – Województwo Śląskie;

89.000,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

62.910,00 zł – wkład własny OSP Cieszyn – Mnisztwo.

Zdjęcie strażaka stojącego przy wozie strażackim.

1 października 2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu OSP Cieszyn – Mnisztwo

Zdjęcie strażaków w mundurach strażackich ze sztandarami i wozu strażackiego.

Źródło zdjęć: https://www.gov.pl/web/kppsp-cieszyn

213

Liczba zdarzeń / interwencji OSP w 2022 r.

50

Liczba zdarzeń / interwencji pożarniczych OSP w 2022 r.

126

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2022 r.

Zdjęcie strażaków udzielających pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.

Jednostki OSP z terenu Cieszyna wyjeżdżały 213 razy, w tym 50 razy do pożarów, 126 do miejscowych zagrożeń oraz 37 do alarmów fałszywych. Najwięcej działań podjęła OSP Cieszyn-Bobrek z łączną liczbą wyjazdów 130.


W 2022 r. doposażono jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt taki jak: umundurowanie, środki ochrony osobistej, środki łączności (radiotelefony), narzędzia specjalistyczne.


Ponadto jednostki OSP brały udział w ćwiczeniach Komendanta Miejskiego ZOSP na Elektrometalu S.A. oraz Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie: na Uniwersytecie Śląskim, w zakładzie KARTON-PAK Cieszyn Sp. z o.o., LAKMIE Sp. z o.o.

Podjęte w 2022 r. inicjatywy: 


Udział w uroczystościach/zawodach:

Zdjęcie łóżek polowych oraz stołu ustawionych w sali.
Zdjęcie grupowe strażaków z wyróżnieniami i pucharami.