Związki, stowarzyszenia i miasta partnerskie

Związki i Stowarzyszenia o charakterze ponadlokalnym

Gmina Cieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w związkach i stowarzyszeniach ponadlokalnych, takich jak:

Związki i Stowarzyszenia o charakterze lokalnym

Cieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w stowarzyszeniach lokalnych, takich jak:

Samorządowe Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie

Wybrane inicjatywy realizowane przez Miasto Cieszyn wspólnie z samorządami członkowskimi w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej:

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" i Euroregionu Śląsk Cieszyński

Wybrane elementy działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Euroregionu Śląsk Cieszyński na rzecz i we współpracy z Miastem Cieszyn:

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka 

W 2022 r. Gmina Cieszyn miała okazję współpracować przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027, jako dokumentu ustanawiającego zasady realizacji przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej określonej w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Biorąc pod uwagę zasady wdrażania programu pomocowego opracowana została lista przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach Strategii. Gmina Cieszyn zaplanowała inwestycje, na które planuje pozyskać dofinansowanie w łącznej kwocie około 26 mln. zł.


Poza projektami ujętymi do realizacji w ramach Strategii ZIT, Gmina Cieszyn zadeklarowała swój udział w dwóch projektach kluczowych dotyczących bioróżnorodności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz  ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia):


Kontynuowano również działania na rzecz rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała w ramach Programu Kolej Plus.


W roku ubiegłym przystąpiono także do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, jako dokumentu strategicznego dla współpracy w rozwoju zrównoważonej mobilności, którego posiadanie jest warunkiem możliwości uzyskania dofinansowania na projekty transportowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.


W dniach 14-16.09.2022 r. przedstawiciel Gminy Cieszyn wziął udział w wizycie studyjnej w Republice Czeskiej zorganizowanej przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA w ramach zintegrowanego Programu LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego". Wizyta studyjna miała na celu przedstawienie specyfiki systemów zrównoważonego transportu w miastach Republiki Czeskiej oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Cieszyna:

Współpraca z Czeskim Cieszynem

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki.

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki


W 2022 r. kontynuowano działania w zakresie największego polsko-czeskiego projektu realizowanego przez miasto Cieszyn i Czeski Cieszyn.


Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr proj. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001831.

Celem projektu jest stworzenie transgranicznego produktu turystycznego inspirowanego historią dawnego cieszyńskiego tramwaju, osiągnięcie wzrostu liczby odwiedzin turystycznych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie i wzrostu zatrudnienia wynikającym z poprawy warunków rozwoju turystyki dzięki jego powstaniu. "Szlak Cieszyńskiego Tramwaju" pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych obu miast.


Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności transgranicznej oferty turystycznej miast Cieszyn i Český Těšín, dzięki upamiętnieniu wspólnej, unikalnej na całym pograniczu atrakcji z początku XX w. - cieszyńskiego tramwaju.


Główne działania realizowane w ramach projektu:

Zdjęcie ulicy miasta.
Zdjęcie osób na ulicy.
Zdjęcie osób spacerujących na ulicy.
Zdjęcie placu budowy.
Zdjęcie placu budowy.
Zdjęcie placu budowy.

Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na czerwiec 2023 r.

Współpraca z Puckiem

Puck - Cieszyn - Herb Miast Partnerskich.

„Miasto Cieszyn i Miasto Puck w dążeniu do rozwoju obu wspólnot samorządowych zobowiązują się do stałej współpracy i wspierania wszelkich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, kulturalnymi i gospodarczymi miast” - czytamy w Umowie Partnerskiej pomiędzy miastami, która podpisana została w dniu 3 maja 2002 r. przez ówczesnych burmistrzów - Bogdana Ficka (Cieszyn) i Adama Zażembłowskiego (Puck).

Rok 2022 był rokiem 20-lecia współpracy Cieszyna i Pucka. Wśród licznych wydarzeń, zaplanowanych z okazji tego jubileuszu, znalazła się wizyta delegacji z Pucka w naszym mieście, połączona z udziałem w sesji Rady Miejskiej Cieszyna i wręczeniem odznaczeń dla osób, które dbały na przestrzeni lat o współpracę pomiędzy naszymi miastami.


Odbyło się "Od brzegu do brzegu" – wydarzenie upamiętniające 20 lat współpracy Cieszyna i Pucka, miast partnerskich, które choć oddalone od siebie o blisko 700 kilometrów łączy wyjątkowa więź. Jaka? Wyliczać można długo, ale zawsze na plan pierwszy wysuwa się współpraca, dzielenie się doświadczeniem, inicjowanie wspólnych działań kulturalnych, sportowych i społecznych, a także inicjatyw w sferze oświaty, rozwoju turystyki i wzajemnego promowania miast.

Plakat "Od brzegu do brzegu".

Od brzegu do brzegu


Wydarzenie, które odbyło się pod hasłem "Od brzegu do brzegu – Puck w Cieszynie" to całe mnóstwo atrakcji, które w dniach 27-28 maja zagościły w Mieście Cieszynie.


Oprócz ciekawych wystaw i pokazu filmu "Całe Szczęście" nie zabrakło również wspólnej integracji. 28 maja na cieszyńskim rynku pojawiły się stoiska promocyjne Miasta Puck z rękodziełem kaszubskim oraz kuchnią regionalną, częstujące mieszkańców lokalnymi specjałami, takimi jak belona, śledź czy sękacz.


Nie mogło zabraknąć również rękodzieła kaszubskiego i bogatego programu artystycznego. Jednym słowem była to idealna okazja, by wsłuchać się w gwarę kaszubską, zakosztować humoru znak Zatoki Puckiej i wspólnie odtańczyć regionalny taniec wełtok.

Zdjęcie zespołu ludowego.
Zdjęcie kobiet w strojach ludowych.
Zdjęcie kobiet w strojach ludowych przy stoisku z wypiekami.
Zdjęcie mężczyzny i kobiet trzymających się za ręce.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej


30 czerwca 2022 r. odbyła się LVI Uroczysta Sesja Rady Miasta Puck, w której udział wzięła Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Cieszyna.


W trakcie sesji w imieniu Miasta Cieszyna pani Burmistrz złożyła podziękowania osobom zasłużonym dla zacieśniania współpracy między miastami.


Podziękowania otrzymali: Adam Zażembłowski, Krystian Kaleta, Bogdan Klauza, Hanna Pruchniewska, Piotr Kozakiewicz, Marek Falkowski, Jolanta Podhajska oraz Marek Rintz.Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
Zdjęcie kobiety trzymającej medal.
Zdjęcie kobiet z kwiatami.
Zdjęcie kobiety mówiącej przez mikrofon.
Zdjęcie osób trzymających kolorowe sznurki.

Posiedzeniu sesji towarzyszyły wspominki ze współpracy, rozpoczynając od Turnieju Miast, który miał miejsce 28 maja 2000 r. Po zakończonej sesji nastała część kulturalna - wystąpiła Iwona Ivy Stuba z repertuarem z polskiej sceny muzycznej, nie zabrakło również wyzwania dla przedstawicieli władz Pucka i Cieszyna - ich zadaniem było wspólne nakreślenie granic Polski i zaznaczenie naszych miast na brzegach Olzy i Zatoki Puckiej.


1 lipca 2022 r. na rynku w Pucku stanęły stoiska promocyjne Cieszyna. Tego dnia odb się również program artystyczny promujący Cieszyn w Pucku. Mieszkańcy Pucka i turyści odwiedzający to nadmorskie miasto mogli zakosztować cieszyńskiej kuchni i posłuchać muzyki w wykonaniu artystów znad Olzy. Na scenie pojawili się: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, grupa Cieszyn Śpiewa oraz sskjegg • szeg.

Zdjęcie występu zespołu ludowego.
Zdjęcie kobiet w strojach ludowych.
Zdjęcie uśmiechniętej kobiety.
Zdjęcie dzieci wykonujących prace plastyczne.