REALIZACJA UCHWAŁ Rady Miejskiej

Uchwały RADY Miejskiej - obszary

W 2022 r. Rada Miejska w Cieszynie podjęła 144 uchwały. Najwięcej uchwał podjęto w obszarze finansowym. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Niekiedy na mocy uchwał udzielano pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dodatkowo, w roku ubiegłym, wyemitowane zostały obligacje komunalne.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach rady obszarem były kwestie organizacyjne i ustrojowe. W ciągu roku radni rozpatrywali wnioski, skargi i petycje, organizowali swoją pracę oraz dokonali zmian w Statucie Miasta Cieszyna. Wiele uchwał dotyczyło również zagadnień z zakresu oświaty i planowania przestrzennego.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej