sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Cieszyna. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

49 984 674
-18,37%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Miasta Cieszyn związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 34,1 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 14,2 mln zł. Od czerwca 2022 r. obsługę programu świadczeń wychowawczych 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

29 957 559

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

3 898 398

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

75 304

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Cieszynie w 2022 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest nieznaczny spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r.


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 217 rodzin a niepieniężnymi 240 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 497 rodzin.

Miejski OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. MOPS wydatkował ponad 45 mln zł.

W trakcie 2022 r. MOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc Żywnościowa 2014-2020", "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", "Opieka 75+", "Opieka wytchnieniowa", czy "Korpus Wsparcia Seniorów". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej MOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak organizacja i koordynowanie Punktu Konsultacyjnego, a także we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" objęcie zagrożonych wykluczeniem osób kompleksowym wsparciem w formie doradztwa i konsultacji, szkoleń edukacyjnych i zawodowych oraz staży.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatek osłonowy

W roku 2022 Ośrodek realizował nowe zadanie w formie przyznawania i wypłaty dodatków osłonowych mających na celu ograniczenie skutków rosnących cen energii elektrycznej oraz produktów żywnościowych. Wysokość dodatku uzależniono od ilości osób w rodzinie oraz kryterium dochodowego. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatki - 2.216

Program "Dodatek osłonowy"

dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe. 

Liczba wypłaconych dodatków - 1.292.

Program "Dodatek węglowy".

Dodatek na inne źródła ciepła

Dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – dał możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Liczba wypłaconych dodatków - 335.

Program "Dodatek na inne źródła ciepła".

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Cieszyna polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Posiłki wydawano w placówkach oświatowych. Łącznie, Programem objętych zostało 126 osób. W formie posiłku pomoc otrzymało 111 osób.

Ogólny koszt programu wyniósł 216.173,90, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 129.704,34 .

Posiłek w szkole i w domu - fotografia
Zdjęcie kartu pełnego produktów spożywczych.
Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

pomoc żywnościowa

Rok 2022 był kolejnym, w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program operacyjny związany z pomocą żywnościową. W związku z tym, z budżetu Miasta Cieszyn, przekazano dotację Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej - Zarządowi Wojewódzkiemu w Katowicach.

Dzięki temu działaniu w ramach Podprogramu 2022 MOPS wydał 150 skierowań dla rodzin do pomocy żywnościowej, na podstawie których skorzystały łącznie 294 osoby

Żywność była wydawana w jednym

z pomieszczeń Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie. Dodatkowo, pracownicy socjalni dowozili żywność osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym (grupa 12 osób). 

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W 2022 r. MOPS pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Pozwoliło to na zapewnienie usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Celem programu była poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. 

W 2022 r. z programu skorzystało 35 osób niepełnosprawnych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Żłobki

W 2022 roku na terenie Cieszyna funkcjonowało 5 Żłobków sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:


Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w ww. żłobkach łączna liczba miejsc wynosiła 269, w tym:

Rodzicom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn przysługiwała ulga w opłacie w wysokości 50% - ponosili opłatę w wysokości 602,00 zł. Rodzicom posiadającym Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługiwała 60% ulga w opłacie – płacili 481,60 zł. Poza opłatą stałą rodzice ponosili jeszcze odpłatność za posiłki w wysokości 9 zł za dzień.

W styczniu 2022 roku weszła w życie ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, przyznająca rodzicom drugich i kolejnych dzieci w rodzinie, w wieku od ukończenia roku do ukończenia trzech lat świadczenie w wysokości 500 zł na miesiąc. Dzieci nie uprawnione do rodzinnego Kapitału Opiekuńczego otrzymały dofinansowanie do opłaty stałej za pobyt w żłobku w wysokości 400 zł.

W 2022 r. Gmina Cieszyn udzieliła dotacji celowej na dzieci objęte opieką w żłobkach niepublicznych w łącznej wysokości 132.928 zł. 

Usługi opiekuńcze 75+

W 2022 r. MOPS realizował w ramach usług opiekuńczych rządowy Program "Usługi opiekuńcze 75+", polegający na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. 

W ramach złożonego wniosku do Programu Miasto Cieszyn otrzymało dotację w wysokości 30.369,70 zł. W 2022 r. działanie to pozwoliło na objęcie programem "Opieka 75+" 34 osób.

Logo programu "Opieka 75+"

Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

W 2022 r. z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej skorzystało 7 rodzin.

Na realizację zadania przeznaczono 64.147,56 zł, które pozyskano ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Korpus Wsparcia Seniorów 

W 2022 r. MOPS realizował program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Cieszyn”. Celem programu osłonowego była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania osób powyżej 65 roku życia. 

W ramach programu udzielono usługi wsparcia 3 seniorom m.in. poprzez dostarczanie zakupów i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (poprzez uruchomienie wolontariatu) oraz przekazano 61 seniorom opaskę bezpieczeństwa w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (tzw. „opieka na odległość”).

Miasto na realizację programu pozyskało dotację z budżetu państwa w kwocie 46.779,30 zł.

Logo programu Wspieraj Seniora
Zdjęcie przedstawia opaskę bezpieczeństwa na ręce seniora.
Zdjęcie tabliczek "Schronisko", "Noclegownia" umieszczone na budynku.

Pomoc osobom bezdomnym

W 2022 r. w Cieszynie przy ul. Błogockiej 30 funkcjonowało Schronisko i Noclegownia oraz Mieszkanie Chronione przeznaczone dla osób bezdomnych. Schronisko dysponuje 40 miejscami dla osób bezdomnych, w tym 4 miejscami z usługami opiekuńczymi. Noclegownia Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” posiada 24 miejsca dla osób bezdomnych. 


W Schronisku mogły przebywać osoby bezdomne, umieszczone na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia. MOPS prowadził postępowania administracyjne w sprawach związanych z udzielaniem schronienia i łącznie skierował do Schroniska dla osób bezdomnych 34 osoby z Cieszyna, w tym 3 osoby korzystały z miejsc z usługami opiekuńczymi. Z Noclegowni skorzystało natomiast 130 osób (w tym 40 osób z Cieszyna). Z mieszkania chronionego w 2022 r. skorzystały 3 osoby

W 2022 r. na prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych z budżetu miasta została przekazana dotacja wysokości 559.000 zł. 

Dom Spokojnej Starości 

W 2022 r. Dom Spokojnej Starości kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Świadczono szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. W zakresie sprawowania opieki nad mieszkańcami wykonywane były czynności opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, jak również udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W 2022 r. przyjęto 21 mieszkańców.

W II półroczu 2022 r. wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pn. "Klub Seniora" na terenie ogrodu Domu Spokojnej Starości. Dzięki współpracy z Fundacją Św. Mikołaja i Fundacją Św. Elżbiety Węgierskiej mieszkańcy otrzymali wartościowe paczki na Mikołaja i pod choinkę.

Zdjęcie budynku "Dom spokojnej starości".

wsparcie dla ukrainy

Wydatki poniesione na wsparcie i pomoc na rzecz obywateli Ukrainy:


4 428 966


solidarni z ukrainą

W geście solidarności z Ukrainą na cieszyńskim Ratuszu wywieszone zostały ukraińskie flagi. W związku z agresją rosyjską na Ukrainę Urząd Miejski w Cieszynie uruchomił specjalny adres mailowy, pod którym można było zgłaszać chęć pomocy społeczności ukraińskiej.

Zdjęcie flag na budynku Ratusza w Cieszynie.
Hasło "Pomoc Ukrainie" na tle ukraińskiej flagi.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Hasło "Cieszyn dla Ukrainy" w jezyku polskim i ukraińskim.

PROJEKT UE

W okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. gmina Cieszyn realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Cieszyn” w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie kontynuowany do 30 czerwca 2023 r. 

Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez zapewnienie usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. 


Realizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie.


W 2022 r. w ramach projektu utworzone zostały przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nowe miejsca w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” dla dzieci z Ukrainy, organizowane były także dodatkowe zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w tej placówce. 

Biblioteka Miejska organizowała zajęcia integracyjne dla dzieci i kurs języka polskiego dla dorosłych, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał wsparcie tłumacza języka ukraińskiego oraz wsparcie pracownika merytorycznego. W 2022 r. z projektu korzystały 52 osoby z Ukrainy.

Program "Wsparcie dla Ukrainy".

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Doraźne miejsca noclegowe

Zdjęcie łóżek polowych w sali.

Centrum informacyjne

W dniu 16 marca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego zorganizowano i uruchomiono „centrum informacyjne”, gdzie obywatele Ukrainy w jednym miejscu mogli wyrobić nr PESEL, zrobić zdjęcie do dokumentu, złożyć dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń pieniężnych i założyć konto bankowe. Podczas wykonywania tych czynności na miejscu byli tłumacze – wolontariusze, którzy pomagali w wypisaniu dokumentów, wyjaśniali pojęcia, zagadnienia. 

W pierwszych dwóch miesiącach działania punktu udzielono wsparcia około 800 uchodźcom (w tym ok. 650 osobom w ciągu 2 tygodni marca). Centrum informacyjne, oprócz pracowników Urzędu Miejskiego, obsługiwane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fotografa i przedstawicieli 2 banków. Wydział Spraw Obywatelskich, od marca do końca grudnia nadał 1166 osobom numery PESEL „UKR”.


Pracownicy MCZK zbierali, poprzez e-mail ukraina@um.cieszyn.pl, informacje na temat osób chcących udzielić wsparcia obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym, w następującym zakresie:

Świetlica i żłobki miejskie

W dniach 14 marca - 11 kwietnia 2022 r. COK Dom Narodowy uruchomił Świetlicę dla dzieci obywateli Ukrainy.

W 2022 r. z usług Żłobków skorzystało 12 dzieci z Ukrainy. Na 31.12.2022 r. w Żłobkach przebywało 4 dzieci. Udzielono wsparcia rodzicom dzieci z Ukrainy w ubieganiu się o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku przyznawane przez ZUS.

Darmowa komunikacja

Obywatele Ukrainy uzyskali czasowe uprawnienie do bezpłatnego uzyskania karty miejskiej obowiązującej w komunikacji miejskiej. 22 kwietnia 2022 r. została wprowadzona dla obywateli Ukrainy ulga w wysokości 100% we wszystkich strefach komunikacyjnych podczas przejazdów środkami cieszyńskiej komunikacji miejskiej, co w okresie od 22 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. uprawniało obywateli Ukrainy do bezpłatnych przejazdów cieszyńską komunikacją miejską pod warunkiem posiadania karty miejskiej. 

Organizacja zbiórek rzeczowych

Zdjęcie kartonów z darami, w sali.
Plakat "Informacje dotyczące zbiórki".
Plakat "Solidarni z Ukrainą".
Plakat "Trwa zbiórka na rzecz Ukrainy".

wsparcie w placówkach oświatowych

W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Cieszyna, dzieciom z Ukrainy zapewniono możliwość:

Liczba dzieci z Ukrainy w przedszkolach miejskich

wsparcie w placówkach oświatowych

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Cieszyna, uczniom z Ukrainy zapewniono możliwość skorzystania z:

Liczba dzieci z Ukrainy w szkołach miejskich

Ponadto PPG Cieszyn S.A. przekazało za pośrednictwem cieszyńskiego TPD środki finansowe na zakup m.in. materiałów i sprzętu do cieszyńskich placówek oświatowych na łączną kwotę 47.500 zł :

Przedszkole nr 20 – zakup szafek i materiałów do zajęć , słodycze,

Szkoła Podstawowa nr 6 – zakup szafek do szatni , meble,

Żłobki Miejskie – opłata za pobyt dzieci ukraińskich w żłobkach,

Przedszkole nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych,

Przedszkole nr 16 – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych,

Szkoła Podstawowa nr 2 – zakup 2 laptopów i 2 projektorów ,

Przedszkole nr 18 – papier ksero, toner i środki czystości,

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup podręczników, ćwiczeń, 2 laptopów,

TPD Cieszyn/ dla dzieci ukraińskich uczących się w SP nr 1 i w SP nr 5/ - organizacja gry miejskiej, wyjście na kajaki, wycieczka do Domu Przyrodnika , obiad dla dzieci z Ukrainy, wspólne wyjście do kina, wycieczka do Kalet z okazji Dnia Dziecka – 40 dzieci,

Przedszkole nr 8 – zakup plecaków z wyprawką.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych miasta, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez miasto były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły blisko 1,2 mln, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. 

Pozwoliło to m.in. na udzielenie dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na:

Ponadto udzielono dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na:

Dofinansowano również Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, z pomocy którego skorzystały 82 osoby z gminy Cieszyn (dyżur terapeuty uzależnień i konsultacje psychoterapeutyczne). 

Programy polityki zdrowotnej

W roku 2022 wstrzymano realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 65+, z uwagi na wprowadzenie możliwości bezpłatnego (tzn. finansowanego ze środków publicznych) zaszczepienia się przez osoby od 18 roku życia. Tym samym nie finansowano szczepień przeciwko grypie z budżetu miasta. 

Ponadto nie przystąpiono do realizacji Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich w gminie z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych jego realizacją – na dwa ogłoszone konkursy nie wpłynęła żadna oferta.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień przeciw COVID-19 w gminie Cieszyn wyglądał następująco:


59,8% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

20 333 mieszkańców zaszczepionych w pełni


Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej