REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Miasto Cieszyn w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.

25


dokumentów i programów strategicznych miasta było realizowanych w 2022 r., 
w tym:
7

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru 

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

profilaktyki zdrowia

1

z obszaru

rewitalizacji

2

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

8

z obszaru

ochrony środowiska i transportu

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

NOWA STRATEGIA ROZWOJU

Wraz z końcem 2020 r. przestała obowiązywać Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna 2010-2020. 

Od tamtego czasu podjęto w Mieście szereg strategii branżowych, w tym m.in. społecznych, transportowych czy środowiskowych. W 2022 r. zdecydowano się przystąpić do opracowania nowego dokumentu strategii rozwoju miasta. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 27 października, przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.

program współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Cieszyn i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

Program inicjatyw lokalnych

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Cel: 

Celem programu jest realizacja zadań publicznych na wniosek mieszkańców w zakresie: 

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach inicjatyw lokalnych zostały podpisane 2 umowy z mieszkańcami (złożono 2 wnioski) miasta Cieszyna na realizację nowych inwestycji:

W ramach inicjatyw lokalnych zostały zrealizowane następujące inwestycje:  

Animacja wspólnego logo Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. 

Strategia współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu ŚlĄsk Cieszyński

Logo "współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna".

Podstawa prawna: 

Strategia jest realizowana dzięki współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie i Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie w ramach projektu „Český Těšin/Cieszyn INEurope”.

Cel: 

Projekt ma na celu wykreowanie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego oraz wzajemnego poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy samorządów i euroregionu. Długoterminowym celem rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Cieszynem i Czeskim Cieszynem jest dążenie do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z udziałem obu miast oraz ich partnerów - stowarzyszeń OLZA i RSTS. 

Realizacja w 2022 r.: 

Odbywały się spotkania transgranicznych grup roboczych, zespołu stałego oraz posiedzenia Rady Miejskiej Cieszyna i Zastupitelstva města Český Těšín. Pozyskano środki finansowe na projekty "Cieszyn-Czeski Cieszyn wspólnie oraz CieszIT. Kontynuowano projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"

W trakcie realizacji projektu "Cieszyn - Czeski Cieszyn wspólnie" opracowano logo obu miast dla wspólnie podejmowanych działań (logo przedstawione powyżej). Ponadto elementem projektu było zapewnienie funkcjonowania Transgranicznej platformy współpracy, powstałej w ramach projektu Český Těšín/CieszynINEurope poprzez spotkania warsztatowe transgranicznych grup roboczych z udziałem ekspertów. Zrealizowano kampanie informacyjne i promocyjne w mediach o zasięgu lokalnym oraz rozdystrybuowano wspólne materiały promocyjne. Na zakończenie projektu organizacja konferencji podsumowującej.  Całkowite wydatki w projekcie Miasta Cieszyna, jako partnera, wyniosły 17.500,00 Euro

W ramach zakończonego w 2022 r. projektu CieszIT dokonano adaptacji przestrzeni Cieszyńskiego Centrum Informacji w Cieszynie oraz opracowano koncepcje zarządzania systemem informacji turystycznej i wizualizacji turystycznej. W trakcie realizacji prowadzono wizyty studyjnych, a także szereg aktywności informacyjno-promocyjnych wpisujących się w poszczególne działania projektu. Produktem projektu są także broszury informujące o ofercie turystycznej (ilustracja okładki poniżej). Całkowite wydatki wyniosły 78.281,20 Euro, z czego wydatki kwalifikowalne dla Miasta Cieszyna to 34.569,00 Euro.

Opracowano koncepcje dalszych projektów do realizacji z Programu Interreg VIA 2021-2027 zgodnie z priorytetami nowego okresu programowania.

Zdjęcie białych regałów z książkami w białej sali.
Kolaż zdjęć.
Zdjęcie tabliczki w drewnianej ramie z napisem "Cieszyn robi wrażenie".
Projekt pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.

W ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" realizowano następujące zadania:

Ponadto opracowano projekty graficzne metalowych tablic pulpitowych na trasie cieszyńskiego tramwaju czy też tablicy początkowej/końcowej Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju. 16 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie i posadowienie repliki tramwaju. Pierwszy etap prac zakończono już na początku 2023 r.

Końcowym efektem projektu będzie odtworzenie trasy i oznaczenie transgranicznego szlaku cieszyńskiego tramwaju jako podstawy nowego wspólnego transgranicznego produktu turystycznego.

Projekt zostanie ukończony w 2023 r. Całkowite wydatki (dla obu miast) w ramach projektu to 4.887.931,20 Euro, z czego wydatki dla Miasta Cieszyna wynoszą 3.278.186,64 Euro Na zadanie „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska Miasto Cieszyn otrzymało w 2022 r. dofinansowanie 566.355,05 zł.

Zdjęcie przedstawia drewniana konstrukcję wagonu - zdjęcie od środka.
Zdjęcie drewnianej konstrukcji wagonu.
Zdjęcie mężczyzny trzymającego drewniany element.

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII/376/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 września 2021 r. 

Cel: 

Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Cieszyna warunków do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach Strategii podejmowano działania w obrębie poszczególnych celów  strategicznych:

Logo "Cieszyńska Rada Seniorów".
Program "Wspieraj seniora".
Logo "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny".
Zdjęcie młodzieży przy metalowym wagonie.
Grafika "Stop przemocy - spróbuj inaczej".
Plakat "Informator o ośrodkach".

Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022 – 2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIII/393/21  Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021  r.

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Cieszyn, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki organizacyjne miasta. W realizację zadań, zawartych w programie, zaangażowane były też organizacje pozarządowe oraz kościoły. 

W zakresie opieki szkolnej i przedszkolnej:

W zakresie współpracy z innymi podmiotami i jednostkami:

W zakresie wolontariatu:

W zakresie poradnictwa specjalistycznego i wsparcia psychologicznego:

W zakresie działalności MOPS:

Program "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny"

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny.

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej i prorodzinnej. 


Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV/122/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny" (z późn. zm.).


Niniejszy program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, umacnianie roli rodziny oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych.

cieszyńska karta dużej rodziny - INFORMACJE

Panorama miasta.
Zdjęcie białego budynku.

KORZYŚCI Z POSIADANIA 

Cieszyńskiej karty dużej rodziny

Jednostki miejskie oferujące zniżki w ramach Programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny":


Partnerzy Programu Cieszyńska Karta Dużej Rodziny.

PEŁNA i aktualizowana LISTA partnerów Programu 

229

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

3 168

Liczba wydanych kart na 31.12.2022 r.

1

Liczba nowych partnerów programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIII/266/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 r. 

Cel: Dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu podejmowano następujące działania:

Na realizację Programu przeznaczono kwotę w wysokości 191.294,17 zł.

Program osłonowy „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. 

Cel: 

Celem programu jest zapewnienie posiłku mieszkańcom Miasta Cieszyn, którzy potrzebują tego rodzaju wsparcia. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Cieszyn w zakresie poprawy poziomu życia osób objętych wsparciem w ramach programu,  poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2022 r.: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, w ramach Programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019 – 2023 finansował żywienie (obiady w szkołach, posiłki w przedszkolach i żłobkach) dla 45 dzieci, w tym dla 17 dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków oraz dla 28 dzieci w wieku szkolnym. 

Dodatkowo, 8 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez konieczności wydania decyzji. Ponadto 18 dzieci było objętych pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku. 

polityka senioralna gminy Cieszyn na lata 2018-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVIII/513/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022.

Cel: 

Wsparcie seniorów poprzez zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu przez osoby starsze, wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów oraz integracja i wspieranie środowiska osób starszych. Polityka ta jest odzwierciedleniem ogólnej tendencji starzenia się społeczeństwa, w przypadku Miasta Cieszyn spadkiem liczby mieszkańców.

Realizacja w 2022 r.:  

Działania związane z realizacją polityki senioralnej prowadzą m.in. jednostki miejskie, Cieszyńska Rada Seniorów, współpracująca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu zagadnień dotyczących seniorów, jak również organizacje pozarządowe, którym miasto zleca realizację zadań z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podmioty zewnętrzne. 

W 2022 r. kontynuowano działania związane z realizacją Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn:

Opieka 75+ była realizowana od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. Program wspierał finansowo gminę w realizacji zadania świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia. Finansowana z budżetu państwa - 50% oraz budżetu gminy - 50%.

Korpus Wsparcia Seniorów to program składający się z 2 modułów: 

Program "Cieszyńska Karta Seniora"

„Ogólnopolska Karta Seniora”

Miasto Cieszyn przystąpiła do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO, wydawca magazynu „Głos Seniora”.


Program jest elementem realizowanej przez miasto polityki społecznej, mającej na celu wsparcie seniorów. Posiadanie Karty Seniora umożliwia korzystanie ze zniżek oferowanych przez ponad 2.500 zarejestrowanych Partnerów Programu. 


Zniżki dla seniorów oferują także miejskie jednostki organizacyjne.

cieszyńska KARTA seniora - INFORMACJE PODSTAWOWE

Zdjęcie osób spacerujących w parku.
Zdjęcie przedstawia koryto rzeki.

KORZYŚCI Z POSIADANIA 

Cieszyńskiej karty seniora

Jednostki organizacyjne Miasta Cieszyn oferujące zniżki w ramach Programu pn. „Cieszyńska Karta Seniora":


 Partnerzy Programu NA TERENIE CIESZYNA - sprawdź!

320

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

1.375

Liczba wydanych kart ogółem

od początku realizacji programu do 31.12.2022 r.

10

Liczba nowych partnerów w 2022 r.

programy Z OBSZARU profilaktyki ZDROWIA

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii miasta Cieszyna na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIII/394/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 r. 

Uchwała Nr XXXVIII/461/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2022 r.

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych. Program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem uzależnień. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych miasta.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu  podejmowano działania w obrębie zdefiniowanych celów, m.in.:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na 2022 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1.047.430,79 zł natomiast na zwalczanie narkomanii kwotę 101.690,00 zł. 

Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zdjęcie wagonu z napisem Revolution Train

Programy zdrowotne

Zdjęcie strzykawki ampułki z lekiem.

Realizowano dwa ogólnomiejskiej programy służące profilaktyce zdrowotnej wśród mieszkańców:

Program realizowany na podstawie uchwały XXXI/361/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Szczepionki były dostępne bezpłatnie dla osób w wieku 75+ oraz kobiet w ciąży, z 50% refundacją dla osób w wieku 65+, dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia a przed ukończeniem 18 lat, osób w wieku 18-65 lat z dodatkowymi chorobami. 

Program realizowany na podstawie uchwały XLVII/500/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Celem głównym programu jest zaszczepienie przeciwko HPV co najmniej 80% 12-letnich dziewcząt (które ukończyły 12. rok życia) z roczników objętych programem i mieszkających na terenie Gminy Cieszyn.

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CIESZYNA 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Cel: 

Studium określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten nie jest prawem miejscowym, tj. nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących, ale jego ustalenia są  wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cieszyn - MPZP.

Realizacja w 2022 r.: 

Polityka przestrzenna miasta ustalona w Studium realizowana jest poprzez opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2022:

Na obszarze miasta Cieszyna obowiązuje 26 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 69 % powierzchni miasta. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna dostępne są pod po kliknięciu w link.

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cieszyn

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna XXXXVI/449/22 z dnia 27.01.2022 r. ws. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego wykonana

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Cieszyn, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

Zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn realizuje Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie. W 2022 r. spółka:

Głównymi inwestycjami Zakładu Budynku Komunalnych były:

Inwestycja przy ul. Mickiewicza - plac budowy.

Inwestycja przy ul. Mickiewicza

System Zamiany Mieszkań — podstrona uruchomiona przez ZBM Cieszyn.

System Zamiany Mieszkań — podstrona uruchomiona przez ZBM Cieszyn

Ponadto spółka Zakład Budynków Miejskich w ramach:

Gmina w 2022 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczyła kwotę 68.430,13 zł m.in. na:

 zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Podstawa prawna: 

Z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, umożliwiająca gminom przystąpienie do zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości zakupu za preferencyjną cenę opału do ogrzania domostw.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Cieszyn przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Celem realizacji ww. zadania Gmina zawarła w dniu 25 listopada 2022 r. umowę z Polską Grupą Górniczą S. A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Zadania związane z dystrybucją węgla na terenie Gminy Cieszyn wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DONEX” DONOCIK Spółka Jawna, prowadzące skład opałowy DONEX przy ul. Stawowej 101A w Cieszynie. Cena za 1 tonę węgla ustalona została w wysokości 1.730,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r.:

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018–2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Cel:  

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.: 

Zgodnie Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018-2024", zadania związane z  Programem realizował ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.. Podjęto następujące działania:

PROGRAM LOKALNYCH INICJATYW INFRASTRUKTURALNYCH

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXVII/313/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2021 r.

Cel: 

Celem programu jest stworzenie możliwości przyspieszenia realizacji oczekiwanych przez inicjatorów (osób prawnych i przedsiębiorców nie mających osobowości prawnej) przedsięwzięć inwestycyjnych lub remontowych, w stosunku do obowiązujących planów finansowych Miasta Cieszyna.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach inicjatyw infrastrukturalnych zostały podpisane 2 umowy z przedsiębiorcami na realizację nowych inwestycji:

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA i transportu

Zdjęcie przedstawia loga.

Śląskie. Przywracamy Błękit

Podstawa prawna: 

Gmina Cieszyn w 2022 r. przystąpiła do realizacji programu „Śląskie. Przywracamy błękit”, 

Cel: 

W ramach programu Gmina otrzymuje środki finansowe na zatrudnienie tzw. ekodoradcy (w wymiarze 0,5 etatu). W dniu 8 sierpnia  2022 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie został zatrudniony została ekodoradca w wymiarze 1,0 etatu.

Za zasadne uznano sfinansowanie 0,5 etatu ze środków własnych budżetu miasta, z uwagi na szeroki zakres zadań i obowiązków, jakie samorząd gminny winien realizować w zakresie działań dotyczących jakości powietrza, ograniczenia niskiej emisji i efektywności energetycznej oraz wsparcie finansowe, jakie Gmina otrzymuje z WFOŚiGW w Katowicach na działania związane z realizacją programu "Czyste Powietrze".

Realizacja w 2022 r.: 

Ekodoradca w ramach swoich zdań:

Ponadto ekodoradca na bieżąco uczestniczy w spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Aglomerację Beskidzką w Bielsku-Białej oraz w szkoleniach organizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach, a także od 1 października 2022 r. podjął naukę na studiach  podyplomowych „Ekoenergetyka” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (co jest obowiązkowym elementem programu „Śląskie. Przywracamy błękit”). 

Dodatkowo przygotowuje i opracowuje materiały edukacyjne zamieszczane na dedykowanej zakładce (Eko Doradca) na stronie www.cieszyn.pl oraz w „Wiadomościach Ratuszowych” i mediach społecznościowych Gminy Cieszyn.

Plakat "Europejski Tydzień Redukcji Odpadów".

gminny program ochrony środowiska miasta Cieszyna

Podstawa prawna: 

Gminny Program Ochrony Środowiska wymaga aktualizacji, przy czym prace z tym związane zostały zaplanowane po opracowaniu i przyjęciu przez Radę Miejską Cieszyna (w latach 2022-2023) trzech kluczowych dla obszaru ochrony środowiska dokumentów strategicznych i programowych:

Cel: 

Program - jako podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej - obejmuje działania w wielu obszarach (m.in. w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej), których celem jest poprawa stanu środowiska i jego ochrona przed degradacją oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach środków otrzymanych z POPT 2014-2020, przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 oraz rozpoczęto prace nad tymi planami. 

Ponadto realizowano następujące przykładowe działania w ramach celów określonych w GPOŚ:

I. Cel długoterminowy: wysoka jakość powietrza atmosferycznego charakteryzująca się niskim poziomem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, niskim natężeniem hałasu oraz promieniowania niejonizującego 

II. Cel długoterminowy: wysoka jakość wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych

III. Cel długoterminowy: zminimalizowana ilość powstających odpadów oraz bezpieczna dla środowiska ich utylizacja w ramach wspólnej dla regionu gospodarki odpadami 

Szczegółowe informacje odnośnie tego obszaru zawarto w zakładce Raportu Infrastruktura i gospodarka komunalna.

Zdjęcie drzew w parku.

IV. Cel długoterminowy: ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zwiększenie lesistości i ilości terenów zielonych

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013-2032

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.

Cel: Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

Monitoring postępów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest prowadzony jest od 2006 r. na podstawie informacji przedkładanych Burmistrzowi Miasta Cieszyna przez właścicieli nieruchomości, na których usunięto wyroby zawierające azbest bądź przez uprawnione firmy realizujące prace związane z usuwaniem azbestu.

gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVIII/462/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także z ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu podjęto działania w ramach poszczególnych obszarów:

Na działania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym na realizację zadań ujętych w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku wydatkowano kwotę 196.027,64 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVII/558/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r.

Cel: 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną Cieszyna, jego realizacja wpisuje się w dotychczasowe funkcje poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022-2030

Realizacja w 2022 r.: 

Realizowano szereg działań wpisujących się w cele i zadania PGN obowiązującego rok 2020, a których większość jest kontynuowana w PGN uchwalonym w roku 2022:

W 2021 r. opracowano i wdrożono system monitoringu kosztów i zużycia mediów w oparciu o bazę danych stworzoną przy użyciu programu Excel. Z wykorzystaniem systemu monitoringu w 2022 r. prowadzono niezbędne działania analityczne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022-2030 przyjęto uchwałą nr XLVII/558/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna przyjęto uchwałą nr XLVII/559/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r.

Wdrożono wprowadzanie kryteriów środowiskowych do systemu zamówień publicznych (tzw. zielone zamówienia). W postępowaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023” zastosowano kryterium środowiskowe, polegające na określeniu wymagań dotyczących ilości pojazdów spełniających normę co najmniej euro 5. 

W roku 2022 zakończono rzeczową realizację zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wybudowano instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na: 

W styczniu 2022 r. zakończono realizację zadania "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II"  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zrealizowano następujące działania: wymiana 632 opraw sodowych na LED, montaż 632 szt. sterowników do opraw, wymiana 278 wysięgników.

Zakończono realizację zadania "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV" polegającego na dociepleniu przegród zewnętrznych, częściowej wymianie stolarki okiennej, likwidacji indywidualnych źródeł ciepła, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.  i podłączeniu do sieci cieplnej budynków Zamkowa 5 i Górny Rynek 11. 

W 2022 r. docieplono budynek Sejmowa 1 zlikwidowano piece węglowe i wykonano instalacje gazowe etażowe centralnego ogrzewania i ciepłej wody  użytkowej. Wykonano całkowite docieplenie budynku Olszaka 1a w budynku Olszaka 3 docieplenia wykonano w ok. 60%.  Prace będą kontynuowane w 2023 r. 

Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: w ramach systemu wspierania inwestycji proekologicznych z budżetu miasta udzielono 39 dotacji  celowych na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych, a ostatecznie zrealizowanych zostało ostatecznie 32 przedsięwzięć, a wartość udzielonych dotacji (inwestycje zrealizowane) wyniosła 122.490,69 zł. 

Przy współudziale ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. oraz środków Gminy Cieszyn w latach 2015-2022 zlikwidowano 462 piece opalane paliwem stałym.

W budynkach zarządzanych przez Zakład Budynków Miejskich (z wyłączeniem wskazanych w CIE07 i CIE08) w 20 budynkach zlikwidowano 76 źródeł ciepła opalanych węglem a w czterech z nich docieplono strop. W ramach programu "Czyste Powietrze" wykonano termomodernizację w 107 budynkach jednorodzinnych, w tym zlikwidowano 87 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. 

W 2021 r. podpisano umowę dofinansowania oraz umowę realizacji zadania "Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. W ramch realizacji zadania, w 2022 r. do Cieszyna trafiły dwa autobusy elektryczne, a na terenie bazy transportowej ZGK zabudowana została ładowarka.

strategia elektromobilności miasta Cieszyna na lata 2020-2030

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Cel: 

Celem głównym Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030 jest ograniczenie na obszarze Miasta Cieszyna emisji CO2  pochodzącej z publicznego i prywatnego transportu samochodowego. Dla realizacji wyznaczonego celu konieczne jest podjęcie działań w wielu sferach: transportowej, infrastrukturalnej, środowiskowej oraz w sferze świadomości społecznej użytkowników środków transportu i infrastruktury komunikacyjnej. 

Realizacja w 2022 r.: 

Szereg działań realizowanych w ramach Strategii Elektromobilności pokrywa się zakresem przedmiotowym lub jest tożsame z przedsięwzięciami ujętymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:

W styczniu 2021 r. projekt pn. „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” uzyskał dofinansowanie w konkursie „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast” organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii. W ramach prac nad tym dokumentem założenia do projektu zostały poddane konsultacjom z mieszkańcami. „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” został przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr XXXVII/454/22 z dnia 24 lutego 2022 r. 

Modyfikacja rozkładu jazdy autobusów oraz siatki połączeń były realizowane w 2022 r. w ramach wdrażania planu transportowego cieszyńskiej komunikacji miejskiej. 

W sierpniu 2021 r. na potrzeby Straży Miejskiej w Cieszynie zakupione zostały dwa rowery elektryczne. W 2022 r. rowery elektryczne były wykorzystywane do wykonywania czynności służbowych w ramach działań Straży Miejskiej w Cieszynie.

Zakończono realizację zadania "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II"  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zrealizowano następujące działania: wymiana 632 opraw sodowych na LED, montaż 632 szt. sterowników do opraw, wymiana 278 wysięgników. 

W roku 2022 zakończono rzeczową realizację zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach omawianego zadania wybudowano instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na: 

Zdjęcie skrzynki elektrycznej ogrodzonej metalowym ogrodzeniem.

Od grudnia 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie przy ulicy Fryderyka Chopina 37, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach uruchomił automatyczną stację pomiarową badającą jakość powietrza. Opisana stacja funkcjonuje w ramach śląskiego systemu monitoringu powietrza. W 2022 r. przeprowadzono testy tzw. czujników niskokosztowych w trzech wybranych lokalizacjach - analiza otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na znaczące rozbieżności z wynikami państwowego monitoringu powietrza, wynikające przede wszystkim ze znaczących różnic w ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu miasta i związanych z tym uwarunkowań mikroklimatycznych.

W 2021 r. opracowano i wdrożono system monitoringu kosztów i zużycia mediów w oparciu o bazę danych stworzoną przy użyciu programu Excel. Z wykorzystaniem system monitoringu w 2022 r. prowadzono niezbędne działania analityczne. 

W pierwszej połowie 2022 r. w budynku Domu Spokojnej Starości w Cieszynie prowadzono testy systemu do zarządzania zużyciem energii na potrzeby ogrzewania budynku. Doświadczenia zebrane podczas pilotażu posłużą do budowy systemu obejmującego wybrane budynki użyteczności publicznej. 

W ramach Europejskiego  Dnia bez Samochodu, obchodzonego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 22 września 2022 r. Miasto Cieszyn wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej zorganizowało darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Grafika "Partnerska Inicjatywa Miasta".

miejska inicjatywa działania (MID) miasta Cieszyna

Podstawa prawna: 

Zarządzenie nr 0050.693.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 14 października 2019 r.

Cel: 

Miejska Inicjatywa Działania to element programu Partnerska Inicjatywa Miast. Miejska Inicjatywa Działania (MID) jest dokumentem opisującym ścieżkę dojścia do rozwiązania wybranego problemu na poziomie lokalnym w każdym mieście oraz zawiera propozycje konkretnych rozwiązań i projektów, które mają doprowadzić do konkretnych działań miasta oraz uczestników Lokalnego Partnerstwa. 

Kluczowym zagadnieniem w pracach nad MID dla Cieszyna była komunikacja miejska, ale również inne zagadnienia z szeroko rozumianej mobilności miejskiej (np. transport kolejowy, transport zbiorowy powiatowy, parkingi, ścieżki rowerowe).

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji zadań określonych w dokumencie w 2022 r. zakończono działania związane z opracowaniem Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej (plan scharakteryzowany poniżej), zakładającego etapowy rozwój cieszyńskiej komunikacji. Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej został uchwalony w drodze uchwały nr XXXVII/454/22 przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 24 lutego 2022 r.

Ponadto, w ramach celu operacyjnego 1.1 „Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego” określonego w MID, realizowano działania związane z wymianą taboru na autobusy niskoemisyjne:

Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/454/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 lutego 2022 r. 

Cel: 

Celem Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze gminy Cieszyn oraz Gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu oraz z uwzględnieniem potrzeb transportowych mieszkańców.

W ten sposób Plan transportowy umożliwi rozwój organizowanego przez Gminę Cieszyn publicznego transportu zbiorowego, który stanie się realną alternatywą dla transportu indywidualnego dzięki dostępności, jakości i efektywności działania. Proces rozwoju publicznego transportu zbiorowego będzie przebiegał z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności (niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchowymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym), a także aspektów dotyczących środowiska naturalnego.

Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej.

programy Z OBSZARU REWITALIZACJI

gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna do roku 2026

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026.

Cel: 

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2022 r.: 

Kontynuowano realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym, w tym m.in. programu działań edukacyjno-aktywizujących i integrujących dla seniorów (zajęcia i kursy dla osób w wieku 65+).

Obszar rewitalizacji miasta Cieszyna do roku 2026 - mapka.

Przedsiębiorstwo społeczne Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

Realizator: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie / możliwe partnerstwo z Gminą Cieszyn, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie

W 2022 roku zakupione zostały niezbędne urządzenia technologiczne do działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz wyposażenie kuchni i stolarni.

W ramach kolejnego projektu zrealizowana została aranżacja terenów zielonych wokół przedsiębiorstwa społecznego

Modernizacja zabytkowego parku szpitalnego wraz z działaniami na rzecz aktywizacji ruchowej oraz integracji społecznej

Realizator: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bieżące działania związane z utrzymaniem drzewostanu i nawierzchni ścieżek/dróg parkowych w ramach środków własnych.

Klub Senior +

Realizator: Gmina Cieszyn

W 2022 r. opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu pn. zadania inwestycyjnego „Klub Seniora na terenie DSS w Cieszynie”.

Zdjęcie drzewa.
Grafika "Szlak Cieszyńskiego Tramwaju".
Zdjęcie budynku Domu Spokojnej Starości

1. Połączenie śródmieścia Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (projekt realizowany w polskiej części miasta).

2. Ożywienie społeczno-gospodarcze cieszyńskiego Rynku.

3. Zagospodarowanie terenu nad Olzą – aktywizacja i integracja społeczna.

Realizator: Gmina Cieszyn (MZD)

Zakończono pierwszą część zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, tj. zakończono roboty budowlane związane z remontem i przebudową ulicy Głębokiej w Cieszynie. Prace zostały zakończone 12 stycznia 2022 r.

Przeprowadzone zostały dwa postępowania  przetargowe na:

W ramach zadania pn. "Remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego" w 2022 roku zrealizowano prace związane z sieciami podposadzkowymi tj.: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody hydrantowej, siecią niskiego napięcia. Wykonano przekrycie sklepienia cieku Młynówki płytą żelbetową, prace zabezpieczające historyczny mur ceglano-kamienny (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków), podbudowę kamienną pod płytę fundamentową. Zdemontowano starą instalację co na przyczółku mostu i wykonano przekładkę kabla dla sieci elektrycznej SN. Wykonano zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej od strony ul. Zamkowej, zbrojenie i szalowanie belek wspornikowych, chudy beton pod pozostałą część płyty głównej żelbetowej wraz z izolacją poziomą, płytę główną żelbetową wraz ze słupami i ścianą murowaną od strony cieku Młynówki, montaż płyt żelbetowych prefabrykowanych od strony rzeki Olzy, ściany żelbetowe od strony ul. Zamkowej oraz rozpoczęto zbrojenie i częściowe betonowanie schodów zewnętrznych.

W 2022 koszt realizacja zadania wyniósł 1.604.027,26 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 wyniosło 831.032,99 zł.

Remont murów oporowych i historycznych murów obronnych.

Realizator: Gmina Cieszyn

W marcu 2022 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zezwolenia na prowadzenia robót budowlanych związanych z modernizacją murów oporowych przy ul. Górnej 9 – 17. Od kwietnia prowadzone były prace usunięcia 4 drzew. Ogłoszony został przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonane zostały prace ziemne wraz z demontażem kamiennego muru oporowego.

Wzniesiony został nowy mur oporowy żelbetowy z okładziną kamienną o długości 73,20 mb. Mur składa się z odcinków o średniej wysokości 3,40 mb (licząc od spodu podstawy do korony). Wzdłuż muru wbudowane zostały schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne, których bieg wyposażono w poręcz ze stali nierdzewnej. Powierzchnię dolnego i górnego podestu wykonano z kostki granitowej. Na koronie muru zamontowano ogrodzenie z siatki, umocowanej na słupkach stalowych wys. 125 cm.

Prace zostały zakończone i odebrane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza

Realizator: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.

W sierpniu zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy do opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa energooszczędnego wielorodzinnego budynku”. We wrześniu dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisana została umowa. Koncepcja energooszczędnego budynku mieszkalnego została przekazana Zamawiającemu w listopadzie z zachowaniem terminów umowy. Obecnie wykonawca jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Projekt podlega dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

W ramach realizacji drugiego budynku w lipcu rozpoczęto roboty budowlane. W ramach realizowanych prac wykonane zostały fundamenty, mury parteru i strop nad parterem.  Zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało na II kwartał 2024 roku. Zadanie realizowane jest w całości przez ZBM Sp. z o.o. ze środków własnych i dotacji BGK. Spółka uzyskała na budowę dotację w wysokości 4.902.965,98 zł, która wpłynęła w grudniu 2022 r. po wykazaniu wymaganego zaawansowania robót. Jednak z uwagi na wzrost inflacji Spółka ponownie złożyła wniosek do BGK i w uzupełnieniu przyznana została dopłata w kwocie 1.153.639,05 zł, która przekazana zostanie w lipcu 2023 r.

Program działań edukacyjno-aktywizujących i integrujących dla seniorów

Realizatorzy: COK Dom Narodowy / Biblioteka Miejska

W ramach przedsięwzięcia realizowano szereg działań edukacyjno-aktywizujących dla seniorów (spotkań, zajęć i wydarzeń).

COK „Dom Narodowy”:

Plakat "Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej".

Biblioteka Miejska:

Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków nr 4,6,8, przy ul. Korfantego w Cieszynie

Realizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka

W 2022 r. wykonana została aktualizacja dokumentacji technicznej z 2015 r.

Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków nr 2,4,6 przy ul. Hallera w Cieszynie

Realizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka

W 2022 r. wykonana została aktualizacja dokumentacji technicznej z 2015 r.

Logo  Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna

Realizatorzy: Gmina Cieszyn / Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. / Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. / Wydział OŚR / mieszkańcy


Z uwagi na opóźnienie w przekazanych środkach na ich realizację (koniec czerwca) w 2022 r. wybrano wykonawcę robót dla budynków przy ul. Olszaka 1 i 3 (prace rozpoczęły się na początku stycznia 2023 r.)  W ramach środków własnych wspólnot mieszkaniowych wykonane zostały ocieplenia budynków, zgodnie z projektem i uzgodnieniami z konserwatorem. Dla budynku Sejmowa 1, ze względu na brak zainteresowania prywatnych właścicieli mieszkań podłączeniem do wspólnej instalacji grzewczej zasilanej z sieci cieplnej oraz prawdopodobne wysokie opłaty, podjęto decyzję o wykonaniu indywidualnych gazowych, etażowych instalacji grzewczych i przygotowania ciepłej wody w mieszkaniach komunalnych (lokal nr 7 i 9). Prace zostały zakończone we wrześniu 2022 r. przed sezonem grzewczym.

Plakat "Cieszyn przeprowadzi Naradę Obywatelską o klimacie".
Program "Czyste powietrze".