INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych 

w 2022 r.:

43 056 467

+177,79%

do roku 2021

Główne kierunki wydatków majątkowych Miasta w 2022 r.

95,1% wydatków inwestycyjnych Miasta Cieszyna w 2022 r. skumulowane zostało w 6 obszarach:

W dalszej części przedstawiono wykaz najważniejszych zadań zrealizowanych przez miasto w 2022 r. w wymienionych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. 

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

kwota wydatkowana w 2022 r.: 6 761 241,49 zł 

+ 18,30 % do roku 2021

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki

ETAP 1 : Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża 

Odbudowano sklepienie piwniczne, zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonano wszystkie roboty drogowe, zainstalowano znaki organizacji ruchu. Umieszczono elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zakończono. 

ETAP 2: Remont i przebudowa Rynku w Cieszynie 

W dniu 17 maja 2022 r. rozstrzygnięto przetarg. Została podpisana umowa z wykonawcą robót – termin realizacji do 9 czerwca 2023 r. Zakres robót budowlanych przewiduje ujednolicenie nawierzchni oraz likwidację podziału wysokościowego na jezdnie i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zrównana z placem. Ponadto projekt obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, placu i chodników. Na jezdni i placu przewiduje się wymianę konstrukcji drogowej oraz odtworzenie nawierzchni granitowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki. Chodniki wokół rynku projektuje się z płyt granitowych płomieniowanych na nowej podbudowie. Płyty chodnikowe kamienne zaprojektowano o zmiennej szerokości 20, 30 i 50 cm, ułożone zostaną nieregularnie, nawiązując do istniejącego układu na ul. Głębokiej. Rozdział jezdni i chodnika wykonany zostanie z oporników granitowych – wtopionych. Wizualne oddzielenie płyty rynku od jezdni zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie odwodnienia szczelinowego obustronnie obłożonego płytami granitowymi szerokości 15cm. Szerokość chodników zmienna, min. 2m. Zamówienie obejmuje nasadzenia nowych drzew i przesadzenie istniejących oraz zagospodarowanie zieleni na obszarze Rynku. Obecnie trwają roboty budowlane związane z układaniem nowej nawierzchni oraz wymianą i budową sieci na zachodniej pierzei Rynku.

ETAP 3: Remont i przebudowa chodnika na ul. Wyższa Brama wraz z wbudowaniem szyny tramwajowej na ulicach Wyższa Brama, Górny Rynek oraz Szersznika w Cieszynie

Zakres przebudowy obejmuje: 

Została podpisana umowa z Wykonawcą - termin zakończenia robót 04.06.2023 r.

Wartość wykonania 2022 r.: 4.864.386,83 zł

Zdjęcie wsadzonego drzewka.
Zdjęcie rozkopanego placu budowy.
Zdjęcie placu budowy.
Zdjęcie fontanny na rynku, na którym odbywają się prac remontowe.
Zdjęcie prac remontowych na ulicy.

Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1

Inwestycja w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej  turystyki” rozpoczęła się w 2021 r., a w jej ramach w w 2022 r. został zrealizowany następujący zakres robót:

W drugim półroczu został zrealizowany bardzo mały zakres robót ze względu na odstąpienie przez zamawiającego od umowy, co było wynikiem zaprzestania wykonywania robót przez wykonawcę.


W 2022 r. dofinansowanie zadania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 wyniosło 831.032,99 zł.

Nakłady poniesione w 2022 r.: 1.604.027,26 zł

Zdjęcie placu budowy - zdjęcie słupów i postawionej jednej ściany.
Zdjęcie placu budowy - zdjęcie słupów i jednej ściany,.
Zdjęcie robotników na placu budowy.
Zdjęcie stempli podtrzymujących konstrukcje metalowe stropu.
Zdjęcie placu budowy.

INWESTYCJE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

kwota wydatkowana w 2022 r.: 17 616 951,30 zł 

+ 421,83 % do roku 2021

Lokalny transport zbiorowy

Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania

W czerwcu 2022 r. Gmina Cieszyn odebrała dwa autobusy elektryczne (model Solaris Urbino 9 LE electric) wraz ze stacją ładowania. Po wprowadzeniu tego majątku aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., a następnie zarejestrowaniu pojazdów, autobusy rozpoczęły zadania przewozowe w ramach komunikacji miejskiej w lipcu 202 r.

Zadanie zostało dofinansowane środkami europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2014-2020 kwotą 3.196.663 zł.

Nakłady poniesione w 2022 r.: 4.624.800,00 zł

Zdjęcie żółtego autobusu.

Modernizacja dróg gminnych 

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Przebudowa ulicy Łowieckiej

Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Łowieckiej na odcinku 229,52 m. Zakres zadań obejmował wykonanie frezowania fragmentu nawierzchni jezdni, dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do obowiązujących przepisów, wykonanie dwustronnych poboczy, zabudowę krawężników i oporników oraz   ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. 

Wartość wykonania: 232.546,75

Zdjęcie drogi o nawierzchni asfaltowej.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki

Przeprowadzenie inwestycji miało na celu wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy drogi. Wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku opracowania wykonano remont konstrukcji istniejących chodników, poprzez wymianę istniejącej kostki betonowej na nową. Chodnik od strony jezdni został ograniczony krawężnikiem betonowym.

Wartość wykonania: 1.164.239,40

Zdjęcie drogi o nawierzchni asfaltowej.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Motelowej

Przedmiotem zadania było wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach przebudowy na istniejącej jezdni zastosowano oznakowanie poziome drogowe. Wzdłuż ulicy Motelowej wykonano remont chodnika polegający na wymianie istniejącej kostki betonowej na nową wraz z wymianą częściową podbudowy z kruszywa. 

Wartość wykonania: 782.676,29

Przebudowa drogi gminnej ul. Górny Chodnik

Przebudowa drogi gminnej ul. Górny Chodnik na odcinku około 323 mb w Cieszynie w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”. Zakres inwestycji  ma na celu wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni, co w znacznym zakresie wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót został zawarty aneks przedłużający termin wykonania umowy do dnia 15.04.2023 r. 

Wartość wykonania w 2022 r.: 380.940,20 zł

Całkowita wartość inwestycji: 671.338,09 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej

Ulica Zofii Kossak-Szatkowskiej to droga łącząca dwie drogi powiatowe - ul. Bielską z ul. Hallera, przebiegająca przez teren wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego. 

W ramach zadania zostanie wykonane:

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi. Na początek 2023 r. zostały zaplanowane roboty budowlane związane z wykonaniem ścieżek rowerowych i pozostałych części chodników.


Zadanie finansowane Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł oraz ze środków gminy w kwocie: 1.128.034,97 zł. 

Łączna kwota inwestycji: 6.128.034,97 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Realizacja tego zadania i jego zakres, była uzależniona od wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, która na rok 2022 r. została przyznana w wysokości 8.080.000 zł brutto. Z otrzymanych środków finansowych dokonano wykupów nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonano roboty budowlane. W zakres robót weszły rozbiórki nawierzchni, podbudów drogowych i elementów betonowych wraz z utylizacją i transportem. W zakres robót zasadniczych weszły roboty konstrukcyjne, które wykonano w dwóch etapach. Pierwszy obejmujący 8 segmentów 12 metrowych, w zakresie: palowania wraz z kotwieniem i oczepem. Natomiast w drugim wykonano palowanie obejmujące 9 pozostałych 12 metrowych segmentów. Dokonano również rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nakłady na roboty budowlane poniesione na w/w zadanie w 2022 r. wyniosły 6.859.264,60 zł (w tym nadzór inwestorski w wysokości 20.000 zł płatny ze środków własnych), zaś koszt wykupów nieruchomości wyniósł 1.239.702 zł.

Zdjęcie pracowników w wykopie w którym znajdują się metalowe pręty.
Zdjęcie niebieskich kontenerów.
Zdjęcie wiertnicy podczas.
Zdjęcie wykopu z którego wystają metalowe pręty.

Pozostała działalność

„Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy” – Budowa parkingu na ul. Brożka

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. ”Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy” zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Utworzono 10 miejsc postojowych dla aut osobowych wzdłuż ul. Brożka (pomiędzy ul. Brożka 25 a ul. Stryi). 

Koszt inwestycji: 86.260 zł

Zdjęcie przedstawia barierki przy parkingu.
Zdjęcie przedstawia barierki przy parkingu.
Zdjęcie rozkopanego parkingu.
Zdjęcie wyremontowanego parkingu.

INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

kwota wydatkowana w 2022 r.: 4 999 848,30 zł

+ 242,44 % do roku 2021

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych  ul. Górna 9-17

W marcu 2022 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (ŚWKZ) zezwolił na prowadzenie robót budowlanych. W kwietniu usunięto 4 drzewa, a  następnie ogłoszono przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Wykonano prace związane z robotami ziemnymi i demontażem kamiennego muru oporowego. 

Powstał nowy mur oporowy żelbetowy z okładziną kamienną o długości 73,20 mb. Mur podzielono na odcinki o średniej wysokości 3,40 mb (licząc od spodu podstawy do korony). Przy murze zabudowane są schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne. Powierzchnię dolnego i górnego podestu wykonano z kostki granitowej. Bieg schodów wyposażono w poręcz ze stali nierdzewnej. Na koronie muru zamontowano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 125 cm. Prace zostały zakończone i odebrane.

Zadanie było współfinansowane przez Powiat Cieszyński w wysokości 272.711,00 zł.

Nakłady poniesione na wykonanie zadania wyniosły 1.100.845,30 zł.

Zdjęcie murów przy ulicy.
Zdjęcie murów przy drodze.
Zdjęcie murów oporowych.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Środki wydatkowano na koszty związane z nieodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Kępna) i działek zajętych pod drogę gminną przy SP 7 w Cieszynie oraz zakup łącznego udziału ½ w działkach zajętych pod targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej. 

W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 2.430.628,00 zł.

Inwestycje w ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

kwota wydatkowana w 2022 r.: 5 586 078,08 zł 

+ 273,55 % do roku 2021

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach:

Zdjęcie paneli fotowoltaicznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 40,05 kWp została uruchomiona w marcu 2022 r. Instalacja składa się z 89 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 450 Wp każdy, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC.

Dom Spokojnej Starości 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kWp została uruchomiona w marcu 2022 r. Instalacja składa się z 119 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 420 Wp każdy, 3 falowników sieciowych, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC. Na dachach DSS została zamontowana również instalacja odgromowa.

Zdjęcie budynku z czerwonym dachem.
Zdjęcie paneli słonecznych na dachu budynku.
Zdjęcie paneli słonecznych na dachu budynku.
Zdjęcie paneli fotowoltaicznych.

Oczyszczalnia Ścieków 

Na terenie oczyszczalni pierwotnie powstały dwie mikroinstalacje o mocy 48,685 kWp każda (sekcja I i sekcja II). Mikroinstalacja fotowoltaiczna sekcja II została uruchomiona w marcu 2022 r. Składa się z 107 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 455 Wp, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC. Mikroinstalacja fotowoltaiczna sekcja I została w grudniu przeniesiona na ul. Słowiczą 59, również składa się z 107 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 455 Wp, falownika sieciowego, konstrukcji wsporczej oraz pozostałych elementów tj.: okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnia elektryczna DC i AC.

Nakłady poniesione na zadanie wyniosły 815.163,59 zł.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II

W ramach zadania w 2021 r. wymieniono 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z systemem inteligentnego sterowania oraz wymieniono 243 słupy oświetleniowe. Z uwagi na pandemię COVID-19 i w związku z tym, brakiem na rynku sterowników, prace zakończono dopiero w miesiącu grudniu 2021r. W ramach robót dodatkowych wykonano modernizację punktu zapalania, polegającą na montażu nowej szafy oświetleniowej na ul. Kościelnej. Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpiła w I kwartale 2022 roku.

Wartość wykonania: 1.729.005,40 zł

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV

Zadanie inwestycyjne obejmowało dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Zamkowej 5 oraz ul. Górny Rynek 11 w zakresie termomodernizacji budynków, wymiany instalacji CO i CWU oraz adaptacji pomieszczenia w piwnicy na węzeł cieplny:

W 2022 r. dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosło 975.704,76 zł.

Nakłady poniesione na zadanie wyniosły 1.618.620,46 zł.

Zdjęcie wysokiego budynku.
Zdjęcie bloku mieszkalnego.

W 2022 r. W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:

Łączny koszt ich realizacji w 2022 r. wyniósł 982.258,98 zł. Szczegółowa informacja o każdej z inicjatyw zawarta jest w dziale Infrastruktura i gospodarka komunalna.

Zadanie inwestycyjne ze środków Miasta Cieszyna realizował również, jako inwestor zastępczy, Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Było to zadanie „Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”, na które wydano kwotę 156.053,64 zł. 

Ponadto Spółka realizowała przedsięwzięcie „Uciepłownienie budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności Gminy, położonych w rejonie ul. Głębokiej”, wykorzystując na ten cel środki finansowe, jakie otrzymała od Miasta w formie podwyższenia kapitału zakładowego. 

Szczegółowy opis zadań Spółki zawarty został w dziale Infrastruktura i gospodarka komunalna.

Inwestycje w zakresie kultury fizycznej

kwota wydatkowana w 2022 r.: 4 936 005,49 zł 

+ 1 120,43 % do roku 2021

Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21

W połowie marca 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane i do końca 2022 r. zrealizowano następujący zakres robót:


Zadanie zostało dofinansowane w 2022 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 mln zł.

Nakłady poniesione w 2022 r.: 3.482.183,94 zł

Zdjęcie stadionu podczas remontu.
Zdjęcie żółtego budynku prze remontowanym stadionem.
Zdjęcie koparki na remontowanym stadionie.

Inwestycje W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

kwota wydatkowana w 2022 r.: 1 487671,52 zł 

+ 83,91 % do roku 2021

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Pozostałe ważne inwestycje

Modernizacja Studni Trzech Braci

Modernizacja ma charakter kompleksowy i obejmuje całkowite usunięcie produktów korozji, uzupełnienie zniszczonych fragmentów oraz zabezpieczenie powierzchni skutecznymi powłokami antykorozyjnymi. Konieczne będzie także uporządkowanie i naprawa odspojonych fragmentów kamienia w fundamencie i cembrowinie, a także jego oczyszczenie i hydrofobizacja oraz uzupełnienie fug. W takcie planowanych prac konieczne będzie zlikwidowanie nieszczelności pokrycia dachu, a może nawet jego wymiana, wymiana obróbek blacharskich oraz korekta zamocowania dekoracji ponad okapem. Zakres prac obejmuje część naziemną obiektu (nie dotyczy wnętrza studni). Kompleksowa renowacja dotyczy wszystkich elementów obiektu tj.: wszystkich elementów altany wraz z zadaszeniem i iglicą oraz barierek ogrodzenia, kamiennej okładziny podmurówki altany i pod balustradami, zewnętrznej naziemnej części cembrowania studni w zakresie dotyczącym przekształcenia (oczyszczenie i uzupełnienie w miejscu demontażu tablicy pamiątkowej). Zgodnie z umową zadanie powinno zostać zrealizowane do 24 grudnia 2022 r. Jednak ze względu na technologię i specyfikę prac został zawarty aneks do umowy, przedłużający realizację zadania do 30 czerwca 2023 r. W 2022 r. została zaprojektowana i wykonana tablica informacyjna.

Wartość wykonania w 2022r.: 3.578,20 zł

Zdjęcie Studni Trzech Króli w Cieszynie.
Zdjęcie Studni Trzech Króli w Cieszynie.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu

Drugi etap robót przewidziany na rok 2022 obejmował wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku. W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, któremu w czerwcu przekazano teren budowy. Po wykonaniu prac ziemnych przystąpiono do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku. Wykonano izolację pionową muru fundamentowego i izolację poziomą metodą iniekcji oraz metodą podcinki za pomocą pił łańcuchowych z zabudowaniem płyty wodoszczelnej. Wykonano drenaż opaskowy (132 mb) wraz z zabudowaniem studzienek (29 szt). Wykonano kanalizację deszczową (135 mb) odprowadzającą wody opadowe z rur spustowych i wpustów ulicznych wraz z zabudowaniem studni (PCV 10 szt i betonowe 3 szt). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2022 r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach  refundację kosztów poniesionych na roboty obejmujące modernizację pokrycia dachowego  wykonanego w 2021 r. w wysokości 163.306,00 zł.

Nakłady poniesione na zadanie wyniosły 480.831,63 zł.

Modernizacja cieszyńskiego Ratusza

W 2022 r. wykonano renowację/odtworzenie iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza w tym odtworzenie bani wg wzoru z 1845 r. oraz wykonano renowację wraz ze złoceniem orłów u podstawy hełmu wieży ratuszowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nakłady poniesione na zadanie wyniosły 154.348,51 zł.

Zdjęcie iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza.
Zdjęcie iglicy wieży cieszyńskiego Ratusza.
Zdjęcie robotnika remontującego iglicę wieży cieszyńskiego Ratusza
Zdjęcie figury orła.