INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ i ochroną środowiska

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Cieszyna. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.

WODA I ŚCIEKI

1 087 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

1,5 km

nowej sieci 

wodociągowej

66 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 074 tys.

m3 odebranych ścieków

odprowadzonych z gospodarstw domowych

1,8 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

44 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

77,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Cieszyna realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu. Spółka realizuje założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  na lata 2022-2025. W 2022 r. zakres rzeczowo-finansowy zrealizowanych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych objął 1,8 km sieci wodociągowej o wartości 1.576.666 zł. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w 2022 r. na terenie Cieszyna.

Modernizacje sieci i obiektów wodociągowych w 2022 r. zrealizowanych przez WZC Sp. z o.o.

Budowa nowych sieci wodociągowych i wykupy nowych sieci w 2022 r. zrealizowane przez WZC Sp. z o.o.

Aport rzeczowy w 2022 r. zrealizowany przez WZC Sp. z o.o.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Cieszyna zadania wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w oparciu o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna na lata 2018-2024. Podstawowym przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest przyjmowanie i oczyszczanie ścieków od mieszkańców gm. Cieszyn oraz przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terenie Cieszyna. Spółka eksploatuje kanalizację sanitarną i ogólnospławną m. Cieszyna oraz miejską oczyszczalnię ścieków znajdującą się przy ul. Motokrosowej 27.


W roku 2022 Spółka wdrożyła System Zarządzania, który został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna oraz miejskiej oczyszczalni ścieków, jak również prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Certyfikat jest ważny do 2 listopada 2025 r.

Inwestycje w zakresie gospodarki ściekami zrealizowane w 2022 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miasto Cieszyn

ODPADY KOMUNALNE

W 2022 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych oraz tzw. mieszanych) byli zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych w:

 

Dodatkowo, odbiór odpadów komunalnych wspomagany był poprzez funkcjonowanie:

 

Podmiotem świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (tzw. firmą wywozową) w roku 2022 była Eko-Stela Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żniwna 9, 43-418 Brzezówka, Harżlach (umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.).

 

Dodatkowo usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które złożyły oświadczenie o „wyjściu” z systemu gminnego świadczyły następujące firmy:


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27, a zadanie jego prowadzenia zlecono spółce miejskiej - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.


Aktualnie w granicach administracyjnych Cieszyna funkcjonują dwa składowiska odpadów, na których prace rekultywacyjne zostaną zakończone w terminach określonych w obowiązujących decyzjach Marszałka Województwa Śląskiego:

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

14 071 361

+8,42%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. system gospodarki odpadami uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami ponoszonymi na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła - 229.024,05


Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 14.300.384,91 zł. W kwocie 109.395,92 zł uzyskano dochody z tytułu m.in. kosztów egzekucyjnych. Ogółem wykonane dochody w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły więc 14.409.780,83 zł i były wyższe o 333.419,97 zł od wykonanych wydatków.

W 2022 r. obowiązywały stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (czyli "od osoby) w wysokości:

Koszty realizacji systemu gospodarki odpadami w 2022 r.

14 999,7

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,51

Odpady odebrane na 

mieszkańca (w tonach)

6 194,7

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

8 805,0

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

6 380,4

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 222,9

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)

1 201,8

Łączna masa pozostałych odpadów zebranych selektywnie (w tonach)

Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.:

Plakat "Segreguj olej.pl".
Zdjęcie dzieci z ozdobami choinkowymi i eko-torbami.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2021-2023” obejmującego działania edukacyjne poświęcone gospodarowaniu odpadami komunalnymi, aktualnie: 

centralna ewidencja emisyjności budynków

Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa został zobowiązany do prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej CEEB), w której aktualnie gromadzone są dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:


Prowadzenie CEEB zostało powierzone Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (dalej GUNB). Obowiązek złożenia stosownej deklaracji – zawierającej powyższe informacje – dotyczy właścicieli i zarządców budynków i lokali, a deklaracje można składać:


Zgłoszenie źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. właściciele/zarządcy budynków i lokali mieli obowiązek dokonać w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., natomiast jeżeli źródła ciepła i spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. – w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia.


W przypadku Cieszyna informacje o CEEB i związanych z ewidencją obowiązkach właścicieli/zarządców budynków i lokali były przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem:


Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 2022 roku wprowadzili do CEEB 3.012 deklaracji złożonych „papierowo” do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Na dzień 31 grudnia 2022 r. do CEEB z terenu Cieszyna wprowadzono 6.981 deklaracji, z których 3.811 zostało wprowadzonych (w latach 2021-2022) przez uprawnionych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej w Cieszynie oraz Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. 

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

25 805 643

+42,14%

do roku 2021

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2022 r. w stosunku do poprzedniego roku wykonano na poziomie wyższym o blisko 7,7 mln zł. Wydatki Miasta Cieszyna w obszarze transportu i łączności objęły m.in. utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, remonty i modernizacje dróg powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych. Zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Cieszyna realizuje Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, z kolei zadanie z zakresu komunikacji publicznej realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W zakresie komunikacji publicznej na terenie Cieszyna zadania wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  Na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej, zawartej z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., wypłacono rekompensatę za świadczenie w 2022 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 4.097.217,41 zł. Przeprowadzono także audyt rekompensaty wypłaconej w 2021 r., na podstawie którego wypłacone zostało wyrównanie rekompensaty za 2021 r. w wysokości 242.269,85 zł. 


Łączne przychody ze sprzedaży biletów i kart miejskich w roku 2022 wyniosły 1.905.841,01 zł.

9

Liczba linii 

autobusowych

728 663

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych - w km

886 508

Liczba pasażerów komunikacji
publicznej

Statystyki komunikacyjne za 2022 r.

Zdjęcie autobusu przy przystanku autobusowym.
Zdjęcie autobusów na ulicy.

dworzec cieszyn

Dworzec Cieszyn stanowi własność Gminy Cieszyn, a jego zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Zarządzający świadczy usługi polegające na kompleksowym zarządzaniu Dworcem w zakresie administracyjnym, technicznym, eksploatacyjnym i operacyjnym - obejmującym tak administrowanie budynkami i lokalami, placem i parkingiem, jak i organizowanie ruchu pasażerskiego także poprzez współpracę z przewoźnikami i innymi podmiotami świadczącymi usługi transportu pasażerskiego - w sposób, który zapewnia zgodne z przeznaczeniem oraz z obowiązującym prawem funkcjonowanie Dworca.

Dane finansowe za 2022 r.:

infrastruktura drogowa

Zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Cieszyna realizuje Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. Zarząd zrealizował w 2022 r. wydatki bieżące na poziomie 12.128.188,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.325.022,88 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 534.868,88 zł. Wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie odzwierciedlone są w budżecie Miasta Cieszyna w działach: transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Szczegółowa realizacja wydatków Miejskiego Zakładu Dróg w Cieszynie została przedstawiona w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

1,42

Długość wyremontowanych dróg gminnych przez MZD (w km) - drogi powiatowe 0,32 km, drogi gminne 1,1 km

0,35

Długość wybudowanych 

chodników przez MZD (w km) - chodniki powiatowe 0,1 km, chodniki gminne 0,25 km

632

Liczba wyremontowanych
lamp ulicznych przez MZD

Miejskie inwestycje drogowe zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w 2022 r. 

Remont odcinków ulic: Chopina, Kościuszki, Orzeszkowej, Towarowej

Zadanie obejmuje następujące roboty budowlane:

ul. Chopina

ul. Orzeszkowej

ul. Kościuszki

ul. Towarowa


Postępowanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 15.04.2023 r.

Szczegóły dotyczące ważniejszych inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg przedstawiono w zakładce Inwestycje.

modernizacja dróg (rfil)


Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonane zostały modernizacje następujących dróg:

Zdjęcie remontowanego chodnika.
Zdjęcie chodnika.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO CIESZYNA

W ramach projektu "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II" wykonano modernizację oświetlenia poprzez wymianę 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymianę ok. 7,5 km napowietrznych linii oświetleniowych na izolowanie, oraz montaż systemów inteligentnego sterowania. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego zakupiono i zamontowano 7 szt. lamp solarnych w następującej lokalizacji:

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 i w związku z tym, brakiem na rynku sterowników, prace zakończono dopiero w miesiącu grudniu 2021 r. Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpiła w I kwartale 2022 r. W ramach robót dodatkowych wykonano modernizację punktu zapalania, polegającą na montażu nowej szafy oświetleniowej na ul. Kościelnej. Na zadanie przeznaczono w 2022 r. środki w wysokości 1.729.005,40 zł.


Zdjęcie oświetlonej alejki w parku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.*

6 039 786

+132,33%

do roku 2021


*wydatki z budżetu Miasta

wydatki w ramach działalności ZBM sp. z o.o.
w Cieszynie w 2022 r.

17 346 292

+12%

do roku 2021

Zadanie z zakresu administrowania i zarządzania miejskim zasobem komunalnym realizuje Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2022 r. zasób komunalny obejmował:

które zlokalizowane były w 256 budynkach, w tym w 100 budynkach w pełnej własności Gminy Cieszyn.

Spółka reprezentuje Gminę Cieszyn w 156 wspólnotach mieszkaniowych, z czego: 

1 575

Liczba wynajmowanych miejskich lokali mieszkalnych w 2022 r.

69

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2022 r.

25

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2022 r.

379

Liczba wynajmowanych miejskich socjalnych w 2022 r.

34

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

zadanie realizowane przez spółkę ze środków i na rzecz Miasta Cieszyn 

Uciepłownienie budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności Gminy, położonych w rejonie ul. Głębokiej.

W roku 2022 podjęto działania w celu uciepłownienia budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Olszaka 1 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Olszaka 3. Wykonano dokumentację projektową uciepłownienia, wykonano docieplenia przegród budowlanych zewnętrznych (Olszaka 3 - część prac będzie dokończona w 2023 r.), przeprowadzono również przetarg na realizację robót instalacyjnych c.o. i c.w.u. w obu budynkach, zakończony podpisaniem umowy z wykonawcą. Prace w obu budynkach trwają.  W 2022 r. podjęto działania w celu likwidacji palenisk węglowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sejmowa 1. Opracowano dokumentację projektową i na jej podstawie wykonano etażowe ogrzewanie gazowe w mieszkaniach komunalnych.


Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych.

Spółka dokonała selekcji budynków typowanych do wymiany źródeł ciepła,  przeprowadziła procedurę wyboru projektanta i doprowadziła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla grupy 8 budynków komunalnych. Prace projektowe zakończono w grudniu 2022 r. Ten etap zakończył się złożeniem dokumentacji do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwoleń budowlanych na realizację prac. Realizacja prac budowlanych i projektowanie dla kolejnych budynków będzie się odbywało w 2023 r. i kolejnych.  


Z uwagi na charakter zadań wydatki budżetowe zakwalifikowane są w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

zadanie realizowane przez spółkę ze środków własnych w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność gminy cieszyn

Kompleksowa zmiana systemów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych z likwidacją palenisk węglowych. 

W 2022 r. Spółka przeprowadziła kompleksową zmianę systemu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewania elektryczne w 4 budynkach wielorodzinnych w całości komunalnych – Motelowa 3, Motelowa 5, Frysztacka 38, Frysztacka 40. Inwestycję wykonano częściowo siłami własnymi w zakresie docieplenia poddaszy, a w części instalacyjnej poprzez zewnętrznych wykonawców.  Zlikwidowano łącznie 42 piece węglowe.


Zmiana systemów ogrzewania z likwidacją palenisk węglowych w indywidualnych lokalach mieszkalnych. 

W 2022 r. Spółka przeprowadziła zmianę systemu ogrzewania z pieców węglowych na inne rodzaje ogrzewania w 7 lokalach mieszkalnych. W 2 lokalach mieszkalnych wykonano instalację c.o. zasilaną z kotła gazowego (N. Miasto 23a,  Głęboka 45). W 5 lokalach mieszkalnych wykonano instalację grzewczą elektryczną (Wyższa Brama 17, Bielska 2, Frysztacka 3, Frysztacka 45, Bobrecka 5). W wyniku powyższych działań zlikwidowano łącznie 14 pieców węglowych.


Program wsparcia działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego dotychczas na paliwie stałym. 

Od jesieni 2021 r. do wiosny 2022 r. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. prowadził nabór wniosków do własnego programu wsparcia działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego dotychczas na paliwie stałym. Wsparcie dotyczy najemców komunalnych i polega na wykonaniu na koszt ZBM dokumentacji projektowej, uzbrojenia przewodów kominowych i likwidacji starych pieców węglowych. Pozostałe prace  finansowane są przez najemców. Program pozwala na równoczesne korzystanie przez osoby zainteresowane dofinansowaniem z UM Cieszyn na zakup kotła gazowego.


W okresie do końca lutego 2022 roku wpłynęło łącznie 6 wniosków zainteresowanych najemców. Podpisano stosowne porozumienia z 5 najemcami regulujące wzajemne zobowiązania. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano wymagane zezwolenia dla 5 mieszkań zakwalifikowanych do programu wsparcia. W 2022 r. w ramach programu wykonano zmianę systemu ogrzewania w 4 mieszkaniach, łącznie zlikwidowano 8 palenisk węglowych. W zależności od zainteresowania najemców program może być kontynuowany w kolejnych latach. 


Program wymiany wodomierzy na liczniki z odczytem radiowym.

Spółka systematycznie realizuje program wymiany standardowych wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym, dotyczy to zarówno wodomierzy na instalacjach wody zimnej jak i na instalacjach cieplej wody użytkowej. Dotychczasowe wymiany były wykonywane w budynkach, w których dokonywano zmiany systemu grzewczego i termomodernizacji. 

Zestawienie kosztów remontów i usług budowlanych przez zewnętrznych wykonawców w zasobach będących w zarządzie ZBM Sp. z o.o.

Zestawienie kosztów remontów i usług budowlanych siłami własnymi w zasobach będących w zarządzie ZBM Sp. z o.o.

inwestycje WŁASNE spółki

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą.

Spółka rozpoczęła budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na własnej działce przy ul. Mickiewicza. Jest to budynek o czterech kondygnacjach, z 16 mieszkaniami, o łącznej powierzchni ok. 957 m2. W 2022 r. Spółka uzyskała na budowę dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 4 902 965,98 zł. Z uwagi na wysoką inflację koszt robót budowlanych wzrósł z planowanych 5,2 do 6,9 mln zł (33%). W dniu 2 grudnia 2022 r. Spółka złożyła do BGK wniosek o zwiększenie kwoty dopłaty o dalszy 1.153.639,05 zł. Uzyskano pozytywną weryfikację wniosku, kwota zwiększonej dopłaty powinna się znaleźć na koncie Spółki w lipcu 2023 r.

Roboty rozpoczęły się w lipcu 2022 r. 


Przebudowa witryn i remont elewacji budynków komunalnych Głęboka 53 i Głęboka 58.

W 2021 r. Spółka rozpoczęła realizację programu przywracania  historycznego wyglądu elewacji w parterach budynków komunalnych przy ul. Głębokiej, w tym witryn sklepowych. Wytypowano 2 pierwsze budynki do realizacji prac : Głęboka 53 i 58 oraz zlecono prace projektowe. W 2022  r.:

zadania realizowane przez miasto cieszyn

W ramach wydatków bieżących Miasto poniosło koszty w kwocie 1.539.937,34 zł,  czego największą jednostkową pozycją były wydatki związane z utrzymaniem Miejskich Hal Targowych (718.265,32 zł). W 2022 r. wykonane zostało opracowanie „Inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych miasta Cieszyna”, którego koszt wyniósł 44.772 zł, przy czym 38.056,20 zł stanowi dotacja środków europejskich oraz 6.715,80 zł z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Opracowanie to poprzedzać miało przeprowadzenie konsultacji społecznych i stworzenie dokumentu pn. „Polityka mieszkaniowa narzędziem zmian społecznych, stworzenie mechanizmu zamiany mieszkań”. Analiza danych zgromadzonych na potrzeby inwentaryzacji pozwoliła sformułować najważniejsze problemy mieszkaniowe w Cieszynie oraz ocenić sytuację mieszkaniową społeczeństwa miasta.


Wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez Miasto Cieszyn przedstawia poniższa tabela, a najważniejsze z nich opisane są w dziale Inwestycje.

Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej realizowane przez Miasto Cieszyn w 2022 r.

Z uwagi na charakter zadania „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV” wydatki budżetowe na jego realizację zakwalifikowane są w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.