SYSTEM OŚWIATOWY miasta

Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Miasto Cieszyn wykonuje zadania w tym zakresie realizując szereg programów rządowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

879

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez miasto.

75,65%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 -6 lat  w placówkach prowadzonych przez miasto w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu miasta.

22,1

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,57

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2 470

Liczba dzieci w publicznych szkołach podstawowych

116%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,53

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

6,24

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy miasta cieszyna w 2022 r.

W 2022 r. Miasto Cieszyn prowadziło 7 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli, w następującym podziale:

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary:

Struktura szkół i przedszkoli w 2022 r.

W podanej liczbie dzieci i uczniów uwzględniono uchodźców z Ukrainy. W liczbie oddziałów uwzględniono oddział przygotowawczy w SP5:

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

616,89

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2021/2022

419,56

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

197,33

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego:

W 2022 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano łącznie 151.325,48 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało następujące działania: 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. (po zmianach przepisów dotyczących stopni awansu zawodowego):

działalność na rzecz dzieci i młodzieży w 2022 r.

Dowożenie uczniów do szkół

Miasto Cieszyn gwarantuje bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza:

W roku 2022 na ten cel wydatkowano kwotę 22.201,50 zł.

Miasto Cieszyn wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Na wykonanie tego zadania w 2022 r. wydatkowano 299.933,40 zł (z zaplanowanej na cały rok kwoty 400.000,00 zł). Z bezpłatnego dowozu korzystało 40 uczniów z:

Ponadto 9 rodziców otrzymało zwrot kosztów za dowożenie swoich niepełnosprawnych dzieci do jednostek oświatowych. Na wykonanie tego zadania wydatkowano 10.083,00.

Kształcenie specjalne

Dzieci oraz młodzież uczęszczająca do szkół i przedszkoli na terenie Cieszyna mają zapewnione wsparcie w celu realizacji zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami są realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych.  W 2022 r. łącznie przeznaczono na ten cel 14.367.830,18 zł.

Dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Miasto Cieszyn zapewnia wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2022 r. kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 255.927,77 zł, a wsparciem objęto 2.980  uczniów klas od I do VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 

W 2022 r. Cieszyn otrzymał dotację celową w wysokości 45.000,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych. Całkowity koszt realizowanego zadania w 2022 r. wyniósł 40.388,00 zł, z czego 32.310,40 zł wykorzystano z otrzymanej dotacji celowej (tj. 80%) oraz zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 8.077,60 zł (tj. 20%). W formie stypendium szkolnego pomoc otrzymało 37 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a 2 otrzymało pomoc w formie zasiłku szkolnego – udzielanego w przypadku nagłego zdarzenia losowego.


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

 

Ze środków własnych wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w kwocie 120.000,00 zł. Stypendia naukowe przyznawane są na podstawie regulaminu szkół i w klasach IV-VI średnia ocen to od 5,00 wzwyż, natomiast w klasach VII-VIII średnia ocen to od 4,75 wzwyż.

Projekty i programy realizowane przez cieszyńskie szkoły i przedszkola 

Zgodnie z kierunkami działań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Cieszyna realizowano podstawowe kierunki wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto każda ze szkół posiadała własne priorytetowe zadania, które wdrażała, realizowała i monitorowała.

Projekt "Kreatywna 5”

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Cieszyn wraz z Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Centrum Usług Wspólnych, realizowało projekt pn. „Kreatywna 5”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”. Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 292.901,25 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 263.611,12 zł (z tego UE 248.966,06 zł oraz budżet państwa 14.645,06 zł), a wkład własny Miasta 29.290,13 zł. 

W ramach projektu w SP5 przeprowadzono od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 760 godzin dodatkowych zajęć, w tym:


W projekcie wzięło udział:


W trakcie projektu zrealizowano także szereg szkoleń dla 49 nauczycieli SP5 na kwotę 10.760,00 zł oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na kwotę 150.841,00 zł. W ramach projektu wydatkowano kwotę 279.451,25 zł, w tym dofinansowanie 253.081,12 zł (z tego UE 239.021,06 zł). W dniu 3 października 2022 r. został zaakceptowany końcowy wniosek o płatność i projekt został rozliczony."Projekt Programu Erasmus+ "- Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół


Projekty w ramach unijnego programu Erasmus+ realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

Plan na realizację zadania wynosił w 2021 r. 42.805,42 zł, z czego wydatkowano całość środków na zakup materiałów biurowych, upominków, projektora, drukarki, laptopa, biletów, badań na COVID-19, przejazdów, zakwaterowania i diet na podróż zagraniczną do Portugalii, przejazdów na lotnisko, ubezpieczeń;


Projekt został zakończony w dniu 31.08.2022.Aktywna Tablica


W ramach Programu „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała wsparcie w wysokości 35.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach dofinansowania zamówiono pomoce, programy multimedialne. Między innymi są to narzędzia rekomendowane przez MEiN z serii: EduSensus, Eduterapeutica, mTalent – pakiety multimedialne do pracy z uczniami z dysleksją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, do terapii pedagogicznej oraz logopedycznej. Tak dobrany zestaw narzędzi i pomocy edukacyjnych uwzględnia zapotrzebowanie szkoły na doposażenie gabinetów specjalistycznych i pracowni do terapii uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Pomoce stosowane będą do wsparcia uczniów w trybie stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym, z zachowaniem ciągłości terapii. Dzięki temu uczniowie o SPE otrzymają profesjonalne i zróżnicowane w formie wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, zgodnie z zasadami indywidualizacji i stopniowania trudności dzięki czemu wzrośnie ich zaangażowanie i zostaną wyrównane szanse edukacyjne."Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"


W ramach programu Gmina Cieszyn otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 24.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup nowości książkowych dla szkolnych bibliotek oraz na organizację akcji promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.Projekt "Wybieram cieszyńskie przedszkole”


W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 654.768,00 zł w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2.746.332,25 zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 2.334.382,41 zł, a wkład własny 411.949,84 zł, w tym rzeczowy: 396.000,00 zł i finansowy 15.949,84 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2022 r. 

Głównym celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez:


Wydatki zrealizowano w 56,1% i wyniosły 367.262,01 zł. Niższa realizacja planu jest związana z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup wyposażenia i przesunięciem płatności na rok 2022.


W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Cieszyn wraz z cieszyńskimi przedszkolami, Szkołą Podstawową nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi oraz Centrum Usług Wspólnych realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 11.1.3. „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Całkowita wartość projektu wynosi 2.746.332,25 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 2.334.382,41 zł, a wkład własny 411.949,84 zł, w tym rzeczowy: 396.000,00 zł i finansowy 15.949,84 zł. Od września 2021 r. realizowane były zajęcia dla dzieci w ramach dodatkowych godzin.


Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez:


Projekt obejmował także wyposażenie przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw. Zakupiono m. in.:


W projekcie do sierpnia 2022 r. brało udział 833 dzieci. Projekt został zakończony w miesiącu lutym 2023 r.Projekt "ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W CIESZYNIE


W lutym 2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”, który będzie realizowany przez Miasto Cieszyn, CUW, SP1, SP2 i SP4 do 30.06.2023 r. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań, a także zajęć specjalistycznych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. 


Całkowita wartość projektu wynosi 1.047.555,60 zł na lata 2022-2023, w tym 942.800,04 zł (90%) dofinansowania, z czego 890.422,26 zł stanowi wkład ze środków Unii Europejskiej (85%),  52.377,78 zł to dotacja celowa z budżetu państwa (5%) oraz wkład własny Gminy w wysokości 104.755,56 zł (10%).


We wrześniu 2022 r. rozpoczęto realizację projektu w zakresie dodatkowych zajęć w szkołach. W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie do blended learning (mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera) oraz wyposażenie do szkół tj. notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, zestawy komputerowe oraz urządzenie minikatedra. 


Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości:PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – RZĄDOWA INICJATYWA FINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID–19


W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 wszystkie prowadzone przez Gminę Cieszyn publiczne szkoły podstawowe otrzymały środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Program ten ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką. Plan wydatków w wysokości 736.600,00 zł został zrealizowany w całości. W ramach programu szkoły wyposażyły pracownie w sprzęt i urządzenia rozwijające zdolności manualne uczniów, sprzyjające kształceniu samodzielnego i technicznego myślenia.


Realizację wydatków w ramach tego programu zakończono 31.08.2022 r.Poznaj Polskę


Głównym celem programu było uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach Programu Gmina Cieszyn otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 79.250,50 zł. Z w/w środków zorganizowano 11 wycieczek dla uczniów 7 szkół podstawowych (1, 2 i 3-dniowych) do Krakowa, Wrocławia, Tarnowskich Gór Złotego Stoku, Kudowy i Koniakowa.

działalność szkolnego schroniska młodzieżowego w 2022 r.

Obiekty znajdujące się w zarządzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie:

Oprócz świadczenia usług tanich miejsc noclegowych (2.189 osób nocujących i 5.769 noclegów) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie prowadziło działalność: oświatową, kulturalną, sportową. W ramach realizowanych programów, polityk, strategii w Schronisku funkcjonują Karta Dużej Rodziny oraz Cieszyńska Karta Dużej Rodziny.

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły 651.171,07 zł. Z tytułu usług noclegowych i wynajmu sal przy ul. Błogockiej dochody wyniosły 276.033,43 zł, natomiast wpływy z usług noclegowych, wynajmu sal, boisk obiektów przy al. J. Łyska, „Pod Wałką” przy ul. Bolko Kantora oraz Camping „Olza” przy al. J. Łyska 16 wyniosły 374.150,61 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 987,03 zł. 

Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę przygotowano kilkadziesiąt doraźnych miejsc noclegowych dla uchodźców. Nie poniesiono bezpośrednich kosztów finansowych na wsparcie dla obywateli Ukrainy. Zorganizowano natomiast całodobową zbiórkę rzeczy (łóżka polowe, śpiwory, koce, materace, poduszki), które zostały przekazane do punktu zbiorczego w Cieszynie. 

W schronisku zatrudnionych było 16 osób ma 14,75 etatach:

W 2022 r. SSM w Cieszynie otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych PTSM.