BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

223 252 915

+6,62%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 326

+7,97%

do roku 2021

6 569

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

758

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

3 901

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

379

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Cieszyna w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 40,7 mln zł stanowiły 18,2% wszystkich dochodów miasta. Na drugim miejscu w strukturze dochodów znalazła się subwencja ogólna z budżetu państwa, wykonana na poziomie niemal 38,6 mln zł. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Cieszyna w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 30,4 mln zł i generowały 13,6% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 15,9 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 62,7% wszystkich wpływów.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Cieszyna w 2022 r.

Dochody Miasta Cieszyna w 2022 r.

Dochody podatkowe Miasta Cieszyna w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

8,34%

(w 2021 r. 0,9%)

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Cieszyna w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 18.630.162,70, z czego 6.910.477,86 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, a 11.719.684,84 zł pochodziło ze źródeł krajowych oraz pozostałych funduszy.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

240 057 380

+16,92%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 878

+18,41%

do roku 2021

6 465

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 413

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-4 198 833

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

19 040 865

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Miasto Cieszyn najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 77,9 mln zł, co stanowiło 32,5% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie blisko 50,0 mln zł, co stanowiło 20,8% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (ponad 25,8 mln zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (niemal 21,4 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało blisko 24,7 mln zł, co stanowiło 10,3% wydatków miasta.

Wydatki Miasta Cieszyna w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie MIASTA NA KONIEC 2022 r.

71 280 400

+41,71%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

2 339

+43,51%

do roku 2021

-16 804 465

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

3 168 593

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

31,93 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

38 711

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Cieszyna na koniec 2022 r. wyniosło 71,3 mln zł i stanowiło 31,9% wykonanych dochodów. Miasto sprawnie obsługiwało swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2022 r. zapewnił bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Cieszyna wg ostatniej zmiany w 2022 r.