Ład przestrzenny

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście, ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty.  Liczba rocznie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (60 w 2022 r.), utrzymuje się na niskim poziomie, przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze

W Cieszynie w 2022 r. nie uchwalono nowych MPZP. Nie dokonano zmian w pozostałych planach. 

Kontynuowane były prace nad projektami dwóch MPZP: 

26

Liczba MPZP 

obowiązujących

0

Liczba planów 

uchwalonych

1 971

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

68,9%

Powierzchnia miasta 

objęta MPZP

Pokrycie terenu Cieszyna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Pokrycie terenu Cieszyna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - mapka.

Pełen wykaz MPZP po kliknięciu w mapę

TERENY ZIELONE i przestrzenie publiczne

92,03

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

878,39

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Zdjęcie kwiatów magnolii na tle ratusza.

Na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano 64.670,80 zł. 

Na miejskich terenach zieleni miejskiej posadzono 82 drzewa. Nasadzenia polegały przede wszystkim na uzupełnieniu zadrzewień w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych, a nowe drzewa wprowadzono w miejsce drzew usuniętych (głównie ze względu na obumarcie lub zły stan zdrowotny).

Szeroki zakres działań w zakresie utrzymania zieleni realizował Miejski Zarząd Dróg, który zajmował się m.in. utrzymaniem trawników, pielęgnacją roślinności, obsadzaniem kwietników czy wycinką drzew. Na te działania łącznie wydatkowano 317.879,34 zł.

Na terenie działki przy ul. Kościuszki w Cieszynie zasadzono 2 drzewa z gatunku grab pospolity. Na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej zasadzono 1 lipę.

Prace nad opracowaniem dokumentacji koncepcyjno-programowej wraz z przeprowadzeniem działań z zakresu partycypacji społecznej dla przedsięwzięć pn. „Zielona Sieć” i „Samowystarczalne dzielnice” (w ramach projektu Cieszyn – miasto samowystarczalne) nie zostały ukończone. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Ponadto Zamek Cieszyn jest partnerem w projekcie: Creative works with small and remote places (akronim: SMOTIES), finansowanym z programu Kreatywna Europa.  Więcej na ten temat na podstronie Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Zdjęcie Studni Trzech Braci w Cieszynie.

Opieka nad zabytkami

W 2022 udzielono datacji 73.111 zł na Remont dachu dawnego dworu przy ul. Akacjowej 11 w Cieszynie. Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/302/13 z dnia 28.02.2013  Przyznano również pożyczkę 50.000 zł na ten sam cel (nieoprocentowana pożyczka do zwrotu w ciągu dwóch lat).

Wskutek rezygnacji z przyjęcia dotacji przez drugiego beneficjenta przekazano 21.889 zł do Miejskiego Zarządu Dróg na remont zabytkowej altany Studni Trzech Braci.

Zarządzeniem Nr 0050.393.2022 z dnia 25 lipca 2022 dodano do wykazu kart adresowych obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Cieszyn 13 pozycji.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna obowiązywał w latach 2014 – 2017. Nie sporządzono raportu za 2022 rok ze względu na brak obowiązującego programu.

Modernizacja Studni Trzech Braci ma charakter kompleksowy i obejmuje całkowite usunięcie produktów korozji, uzupełnienie zniszczonych fragmentów oraz zabezpieczenie powierzchni skutecznymi powłokami antykorozyjnymi.  Pracom konserwatorskim poddane zostaną tablice z inskrypcjami. Konieczna będzie wymiana pokrycia daszku, wymiana obróbek blacharskich oraz korekta zamocowania dekoracji ponad okapem. 

Zakres prac obejmuje część naziemną obiektu (nie dotyczy wnętrza studni). Kompleksowa renowacja dotyczy wszystkich elementów obiektu tj.: 

Uchwała Krajobrazowa

W 2022 r. kontynuowana była realizacji tzw. uchwały Krajobrazowej, czyli uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane- Uchwała  Rady Miejskiej Cieszyna Nr XIII/133/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

W związku z tym w 2022 r. podejmowano działania zmierzające do likwidacji reklam na ogrodzeniach w całym mieście oraz reklam sytuowanych w zakresie historycznego układu urbanistycznego. Podjęto również działania prowadzące do likwidacji nowej reklamy umieszczonej niezgodnie z zasadami uchwały. Prowadzono bieżące konsultacje projektów nowych szyldów i reklam.

Zdjęcie rusztowania przy budynku.

Wykonano ilustrowany poradnik dotyczący zasad umieszczania Szyldów na terenie Cieszyna – „SZYLD CIESZYŃSKI”.

Poradnik "Szyld Cieszyński".